Časté dotazy

KDY?

Ustanovení § 6 odst. 5 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích (dále jen „ZIS“), stanoví, že „Platnost povolení je omezena na dobu 5 let ode dne nabytí právní moci povolení. Na základě žádosti o prodloužení povolení, ve které insolvenční správce doloží zaplacení správního poplatku, se doba platnosti povolení prodlužuje vždy o 5 let. Správní poplatek musí být uhrazen nejpozději v poslední den platnosti povolení.

Zákon č. 185/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela ZIS“), v čl. II bod 4. stanoví, že „Platnost povolení vykonávat činnost insolvenčního správce, které nabylo právní moci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je omezena na dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. […]

V případě, že Vaše právo vykonávat činnost podle § 3 odst. 1 ZIS vzniklo před 1. 8. 2013, s ohledem na výše uvedené a se zřetelem na skutečnost, že novela ZIS nabyla účinnosti dne 1. 8. 2013, zaniklo by Vám až dne 1. 8. 2018.

Žádost o prodloužení povolení podle § 6 odst. 5 ZIS lze nicméně podat již nyní,  s tím že Ministerstvo spravedlnosti na základě ní povolení prodlouží do 1. 8. 2023, přičemž rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení se nevydává, neboť jeho časové omezení je určeno ex lege.

JAK?

Vzor žádosti o prodloužení povolení podle § 6 odst. 5 ZIS k dispozici není. Insolvenční správce za tímto účelem pošle žádost, ve které je uvedeno, že žádá o prodloužení povolení podle zmiňovaného ustanovení a připojí k ní doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 5 000 Kč (blíže viz odpověď na druhý dotaz).

Pro úplnost je vhodné uvést, že na základě bezvadné žádosti Ministerstvo spravedlnosti povolení prodlouží podle § 6 odst. 5 ZIS o 5 let, přičemž rozhodnutí o prodloužení povolení se nevydává, neboť jeho časové omezení je určeno ex lege. Ministerstvo spravedlnosti tedy žadatele (o prodloužení povolení)  o tom, že jim bylo povolení prodlouženo automaticky nevyrozumívá, nepožádají-li o to.

Podle § 42 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích „V příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb. a zákona č. 361/2005 Sb., se v položce 10 doplňuje písmeno d), které zní: „d) zápis do seznamu insolvenčních správců Kč 5 000.“  

Tento poplatek se hradí na účet č. 3711-5120001/0710.  Jako variabilní symbol se uvádí IČO insolvenčního správce a jako specifický symbol č. 777.

K 1. 7. 2017 došlo k novelizaci zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, jehož ustanovení § 14 odst. 3 zní  „Insolvenční správce předloží ministerstvu jednou ročně, a to nejpozději do 2 měsíců po uplynutí předchozího kalendářního roku, doklad o tom, že pojištění odpovědnosti za škodu po celou dobu výkonu funkce insolvenčního správce v předchozím kalendářním roce trvalo.“

Ke splnění výše uvedené informační povinnosti za kalendářní rok 2017 tak je, s ohledem na předmětnou novelu, nutné nejdříve dne 1. 1. 2018nejpozději do konce února 2018 předložit doklad, jenž bude prokazovat, že pojištění odpovědnosti za škodu po celý předchozí kalendářní rok (tj. od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017) trvalo, a to bez ohledu na skutečnost, že doklad o pojištění, jenž zahrnoval část daného pojistného období, byl již v minulosti předložen. S ohledem na uvedené tak, nebylo možno splnit informační povinnost za kalendářní rok 2017 již v jeho průběhu. Nejedná se přitom toliko o formální postup, když dříve předložené, respektive dříve datované doklady o pojištění nemohly bez dalšího spolehlivě prokázat, že jimi potvrzovaná existence pojištění odpovědnosti za škodu následně, tedy  ještě v roce 2017, nebyla ukončena (např. výpovědí, odstoupením od smlouvy či dohodou).

Povinnost lze prokázat zejména potvrzením pojišťovny o trvání pojištění (certifikátem o pojištění) ve výše uvedeném období, vystaveným až po jeho skončení, tj. po 31. 12. 2017.

Podle § 6a odst. 1 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích „Ministerstvo vydá na návrh povolení fyzické osobě, které zaniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 12 odst. 2, za podmínek podle § 6 odst. 1 a 3 v případě, že návrh na vydání povolení byl podán do 3 měsíců ode dne zániku práva vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 12 odst. 2.“ Lhůta 3 měsíců počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy povolení zaniklo.

K návrhu je tedy třeba přiložit pouze doklad prokazující splnění podmínky pojištění odpovědnosti za škodu podle § 6 odst. 1 písm. f), doklad prokazující splnění podmínky bezúhonnosti, a doklad o zaplacení správního poplatku. Ostatní doklady podle § 4 odst. 2 nejsou požadovány.

Není třeba opětovně vykonat zkoušku insolvenčního správce. V návrhu na vydání povolení žadatel uvede evidenční číslo osvědčení o vykonání zkoušky, kterou vykonal v souvislosti s vydáním zaniklého povolení.

Naopak správní poplatek musí být uhrazen.

Doba platnosti povolení je po vydání povolení prodloužena o 5 let.

Změny údajů zapisovaných v seznamu jsou dále provedeny buď na základě informační povinnosti podle § 14 odst. 2 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích (dále jen „ZIS“), nebo na základě žádosti per analogiam podle ustanovení § 19 ZIS. Oběma způsoby přitom insolvenční správce fakticky žádá o změnu údajů zapsaných v seznamu. Podle § 19 ZIS žadatel žádá o změnu údajů s konstitutivními účinky (např. zápis provozovny) a na základě § 14 odst. 2  ZIS oznamuje (žádá) změnu údajů s  účinky deklaratorními.

Žádost musí splňovat náležitosti uložené ustanovením § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které ve svém druhém odstavci stanoví: „Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje…

Co se týče zápisu či změny v zápisu provozovny, žádost musí obsahovat adresu (ulice, čp./če., město, PSČ), úřední hodiny (provozovna musí být pro veřejnost otevřena v pracovních dnech v časovém rozmezí od 7 do 18 hodin alespoň šest hodin denně, a to pravidelně alespoň jeden den v týdnu) a datum zahájení výkonu činnosti v provozovně. Podnikající fyzická osoba dále uvede své jméno a příjmení, identifikační číslo a své sídlo, popř. jinou adresu pro doručování. Právnická osoba pak uvede v žádosti svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. V žádosti zároveň musí být označeno Ministerstvo spravedlnosti, jemuž je určeno.

K žádosti musí být přiložen doklad prokazující právní důvod užívání místa, kde se bude provozovna nacházet (typicky nájemní smlouva), postačí však i písemný souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním provozovny. Ten  musí obsahovat identifikační údaje vlastníka a insolvenčního správce, identifikaci nemovitosti tak, aby bylo možné ji v katastru dohledat a ověřit, že uváděné skutečnosti jsou správné (list vlastnictví, parcelní číslo, adresa včetně čísla popisného), explicitně vyjádřený souhlas vlastníka nemovitosti, že s umístěním souhlasí, jeho podpis  a datum, kdy souhlas udělil a rovněž výpis z katastru ve vztahu k předmětné nemovitosti. Souhlas musí být vždy udělen ve vztahu k žádosti. Z data udělení souhlasu přitom musí být zřejmé, že byl udělen přímo v souvislosti s podanou žádostí. Požádal-li proto insolvenční správce o zápis provozovny v roce 2014 a přiložil k němu souhlas z téhož roku, poté si provozovnu nechal vymazat, následně v roce 2017 opět požádal o zápis provozovny a přiložil k němu opět souhlas z roku 2014, pak k takovému souhlasu nelze přihlížet, neboť nebyl učiněn v souvislosti s touto žádostí. Důvodem je, že vůle vlastníka nemovitosti se od té doby mohla změnit (příkladmo souhlas byl odebrán). Žádost o zápis provozovny by měla být podána bezodkladně po udělení souhlasu vlastníka nemovitosti, za nejzazší lhůtu pro podání žádosti ode dne udělení souhlasu lze požadovat 30 dnů.

Na insolvenční správce dopadá povinnost činit podání včetně příloh v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo do datové schránky soudu.

Podle insolvenčního zákona je třeba čtyři podání činit v podobě elektronického formuláře: seznam přihlášených pohledávek, soupis majetkové podstaty, konečnou zprávu a zprávu o plnění reorganizačního plánu.

Podpis dlužníka insolvenční zákon předpokládá na dvou formulářových podáních insolvenčního správce: záznamu o jednání s dlužníkem a u stanoviska dlužníka o tom, zda popírá nebo nepopírá každou jednotlivou přihlášenou pohledávku. Stanoviska dlužníka je vhodné zachytit na formuláři „Přehled přihlášených pohledávek s uvedením popěrných úkonů dlužníka“ (Prohlášení dlužníka), který se nově bude jmenovat „Přehled stanovisek dlužníka“. Ani jeden z těchto formulářů nemá předepsanou podobu elektronického formuláře, je proto možné je vytisknout, dlužníka nechat podepsat, naskenovat a vložit jako přílohu formuláře zprávy o přezkumu, respektive seznamu přihlášených pohledávek.

Někdy může insolvenční soud uložit, aby si insolvenční správce nechal dlužníkem podepsat a u sebe uložil přezkumné listy; insolvenčnímu soudu pak posílá přezkumné listy v elektronické podobě bez podpisu dlužníka.

Insolvenční správce formuláře podepisuje připojením elektronického podpisu, případně je může ponechat bez podpisu, pokud je zasílá datovou schránkou.

U žádného z formulářových podání insolvenčního správce není na místě (není důvodné) předkládat jeho autorizovanou konverzi.

Podrobnější informace lze nalézt například v tomto článku.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.