Dohledové sdělení Ministerstva spravedlnosti k určení hodnoty tzv. chráněného obydlí dlužníka

Ministerstvo spravedlnosti jako orgán dohledu nad činností insolvenčních správců sděluje, že:

Vzhledem k ukončení vydávání statistiky „Ceny sledovaných druhů nemovitostí“ Českým statistickým úřadem, na kterou je vázán výpočet hodnoty tzv. chráněného obydlí podle § 398 odst. 6 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení, odpovědnost za přestupek podle § 36b odst. 1 písm. i) zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, podle orgánu dohledu nevzniká v případě, že insolvenční správce neurčí ve zprávě pro oddlužení hodnotu tzv. chráněného obydlí podle doslovného znění § 4 odst. 1 věty první, § 5 odst. 1 a odst. 2, § 6 odst. 1 a odst. 2 a § 7 odst. 1 a odst. 2 nařízení vlády č. 189/2019 Sb., o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení. To nezbavuje insolvenčního správce povinnosti určit ve zprávě pro oddlužení hodnotu tzv. chráněného obydlí jiným vhodným způsobem.

Za svědomitý postup insolvenčního správce s odbornou péčí při výkonu funkce v souladu s § 36 odst. 1 ve spojení s § 398 odst. 6 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 7 písm. g) vyhlášky č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce, § 4 odst. 1, § 5 odst. 1 a odst. 2,  § 6 odst. 1 a odst. 2 a § 7 odst. 1 a odst. 2 nařízení vlády č. 189/2019 Sb., o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení, a § 18 odst. 1 písm. l) vyhlášky č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení, bude orgán dohledu považovat takový způsob určení hodnoty tzv. chráněného obydlí, při němž bude tato hodnota určena odchylně od§ 4 odst. 1, § 5 odst. 1 a odst. 2, § 6 odst. 1 a odst. 2 a § 7 odst. 1 a odst. 2 nařízení vlády č. 189/2019 Sb., a to následovně:

Statistická hodnota se určí z tabulek statistického souboru „Ceny nemovitostí zveřejňovaného Českým statistickým úřadem na období tří let, které končí rokem předcházejícím rozhodnutí o úpadku o 2 roky (dále jen „soubor cen“).

Statistická hodnota bytu se určí jako součin průměrné velikosti bytu v m2 podle velikosti obce v daném kraji uvedené v tabulce souboru cen „2-1. Průměrné ceny bytů v ČR v letech (…) dle krajů v závislosti na velikosti obcí (v Kč/m2)“; v případě Prahy se místo velikosti obce použije oblast Prahy podle vyhlášky upravující oceňování majetku a kupní ceny za m2 podle velikosti obce v daném okresu uvedené v tabulce souboru cen „2-4. Průměrné ceny bytů v ČR v období (…) dle okresů v závislosti na velikosti obcí (v Kč/m2)“.

Statistická hodnota rodinného domu se určí jako součin průměrné velikosti rodinného domu v m2 podle velikosti obce v daném kraji určené v tabulce souboru cen „1-3. Průměrné ceny rodinných domů v ČR v období (…) dle krajů v závislosti na velikosti obcí (v Kč/m2)“ a kupní ceny za m2 podle velikosti obcí v daném okresu, popřípadě hlavním městě Praze uvedeném v tabulce souboru cen „1-4. Průměrné ceny rodinných domů v ČR v letech (…) dle okresů v závislosti na velikosti obcí (v Kč/m2)“.

Hodnota pozemku se určí součinem průměrné velikosti stavebního pozemku v m2 a kupní ceny za m2 podle velikosti obce v daném okresu platné pro rok 2019 uvedených v tabulce „5-1a. Průměrné kupní ceny stavebních pozemků v ČR dle okresů a velikosti obcí v letech 2017–2019 (v Kč/m2)“ zveřejněné v rámci statistického souboru „Ceny sledovaných druhů nemovitostí – 2017 – 2019“ a koeficientu růstu cen stavebních pozemků, který se určí z tabulky souboru cen („Ceny nemovitostí“, který končí rokem předcházejícím rozhodnutí o úpadku o 2 roky)„6-7a. Úhrnné indexy cen nemovitostí (stejné období předchozího roku = 100)“, řádek „stavební pozemky samostatné (stejné období předchozího roku = 100)“ podle vzorce uvedeného v dohledovém sdělení.

Kompletní znění dohledového sdělení naleznete pod tímto odkazem.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.