Dohledové sdělení Ministerstva spravedlnosti k určení hodnoty tzv. chráněného obydlí dlužníka

Ministerstvo spravedlnosti jako orgán dohledu nad činností insolvenčních správců sděluje, že:

Vzhledem k ukončení vydávání statistiky „Ceny sledovaných druhů nemovitostí“ Českým statistickým úřadem, na které je vázán výpočet hodnoty tzv. chráněného obydlí podle § 398 odst. 6 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení, odpovědnost za přestupek podle § 36b odst. 1 písm. i) zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, dle orgánu dohledu nevzniká v případě, že v insolvenčních řízeních, v nichž bylo rozhodnuto o úpadku v roce 2022, insolvenční správce neurčí ve zprávě pro oddlužení hodnotu tzv. chráněného obydlí podle doslovného znění § 4 odst. 1 věty první a § 8 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení vlády č. 189/2019 Sb., o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení. To nezbavuje insolvenčního správce povinnosti určit ve zprávě pro oddlužení hodnotu tzv. chráněného obydlí jiným vhodným způsobem.

Za svědomitý postup insolvenčního správce s odbornou péčí při výkonu funkce v souladu s § 36 odst. 1 ve spojení s § 398 odst. 6 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 7 písm. g) vyhlášky č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce, § 4 odst. 1 a § 8 odst. 1 nařízení vlády č. 189/2019 Sb., o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení, a § 18 odst. 1 písm. l) vyhlášky č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení, bude orgán dohledu v insolvenčních řízeních, v nichž bylo rozhodnuto o úpadku v roce 2022, považovat takový způsob určení hodnoty tzv. chráněného obydlí, při němž bude tato hodnota určena odchylně od § 4 odst. 1 věty první a § 8 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení vlády č. 189/2019 Sb., a to jako součin statistické hodnoty určené z tabulek statistického souboru Cen sledovaných druhů nemovitostí zveřejněného Českým statistickým úřadem za období let 2017 až 2019, koeficientu růstu cen určeného (v souladu s návětím § 8 odst. 1 nařízení vlády č. 189/2019 Sb.) součtem podle vzorce uvedeného v dohledovém sdělení, a koeficientu zohledňovaných osob v souladu s § 9 nařízení vlády č. 189/2019 Sb.

Kompletní znění dohledového sdělení naleznete pod tímto odkazem.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.