Dohledové sdělení Ministerstva spravedlnosti k výkonu činnosti insolvenčních správců v souvislosti s aktuální situací společnosti Sberbank CZ, a.s.

Ministerstvo spravedlnosti jako orgán dohledu nad činností insolvenčních správců sděluje, že:

Vzhledem k zahájení úkonů Českou národní bankou směrujícím k odnětí bankovní licence společnosti Sberbank CZ, a.s., se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 250 83 325 (dále jen „Sberbank CZ, a.s.“), podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, odpovědnost za přestupek podle § 36b odst. 1 písm. i) zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, dle orgánu dohledu obecně nevzniká v případě, že insolvenční správce při výkonu své činnosti v důsledku neschopnosti společnosti Sberbank CZ, a.s. dostát svým závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek, nesplní řádně a včas povinnosti stanovené zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“), a to zejména (tj. nikoli výhradně) povinnost: (a) vyplatit dlužníku zjištěný rozdíl mezi srážkou provedenou plátcem mzdy, důchodu nebo jiného příjmu dlužníka a tzv. celkovou základní částkou (tj. součtem jednotlivých nezabavitelných částek), která náleží dlužníku, (b) vyplatit dlužníku přebytek výtěžku zpeněžení předmětu zajištění (náleží-li tzv. hyperocha dlužníku), (c) uspokojit pohledávky nezajištěných věřitelů podle distribučního schématu plnění splátkového kalendáře, resp. tyto uspokojit z tzv. mimořádných příjmů dlužníka, a/nebo přebytku výtěžku zpeněžení předmětu zajištění (v případech, kdy tzv. hyperocha slouží k uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů), (d) uspokojit pohledávky, které se uspokojují v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku (tj. pohledávky za majetkovou podstatou, pohledávky jím postavené na roveň a zajištěné pohledávky v rozsahu a za podmínek stanovených v § 167 a 298 insolvenčního zákona), (e) uspokojit pohledávky věřitelů zahrnuté do tzv. částečného rozvrhu, (f) uspokojit pohledávky věřitelů v souladu s rozvrhovým usnesením. Objektivní neschopnost insolvenčního správce dostát svým zákonným povinnostem z důvodů na straně společnosti Sberbank CZ, a.s. tak orgán dohledu považuje za liberační důvod ve smyslu § 21 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. To nezbavuje insolvenčního správce povinnosti v přiměřené době splnit předmětné povinnosti stanovené insolvenčním zákonem, jakmile odpadne překážka pro jejich splnění vyvolaná neschopností společnosti Sberbank CZ, a.s. dostát svým závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek.

Kompletní znění dohledového sdělení naleznete pod tímto odkazem.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.