Požadavky kladené na hostujícího insolvenčního správce

Pojem hostující insolvenční správce

Podle § 2 odst. 3 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích (dále jen „ZIS„) je hostujícím insolvenčním správcem státní příslušník členského státu Evropské unie, členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, který vykonává činnost insolvenčního správce v jiném členském státě a má právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce na území České republiky.

Hostujícím insolvenčním správcem může být i právnická osoba – zahraniční společnost se stejnými ručebními zárukami společníků jako v. o. s., která vykonává činnost insolvenčního správce v jiném členském státě a má právo dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce na území České republiky.

Oznámení podle § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace

Forma: písemná

Obsah:

  • jméno a příjmení uchazeče, datum narození a státní příslušnost
  • název regulované činnosti, kterou bude vykonávat, a údaj o tom, zda je činnost v členském státě původu regulována – tedy „insolvenční správce“ nebo „zvláštní insolvenční správce“
  • údaj o odborné kvalifikaci
  • údaj o výkonu činnosti nebo regulovaném vzdělávání v případě, že činnost insolvenčního správce není ve státě původu regulována
  • adresa pro doručování na území České republiky

Doklady:

  • průkaz totožnosti a doklad osvědčující státní příslušnost uchazeče
  • doklad potvrzující, že je uchazeč usazen v členském státě původu a v souladu s jeho právními předpisy vykonává předmětnou činnost a že mu oprávnění k výkonu předmětné činnosti v členském státě původu nebylo odejmuto ani dočasně pozastaveno
  • doklad o odborné kvalifikaci – musí být z něho zřejmý stupeň dosažené kvalifikace a délka a obsah prokazovaného vzdělávání
  • doklad o profesním pojištění odpovědnosti – ve stejném rozsahu jako tuzemští insolvenční správci

Doklady se předkládají v kopii (Ministerstvo spravedlnosti si může vyžádat originál průkazu totožnosti k nahlédnutí a ostatní doklady v originále nebo úředně ověřené kopii) spolu s překladem do českého jazyka (postačuje neověřený- pokud by však Ministerstvo spravedlnosti mělo pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat překlad úředně ověřený).

Opětovné oznámení

Zákon o uznávání odborné kvalifikace v § 36a odst. 8 stanovuje povinnost opětovného oznámení, pokud chce hostující insolvenční správce vykonávat činnost na území České republiky i po uplynutí 12 měsíců. Opětovné oznámení je tak třeba podávat každých 12 měsíců (přičemž rozhodným dnem je den posledního oznámení).

V praxi Ministerstvo spravedlnosti doporučuje uchazečům sjednotit termín pro předložení dokladu o pojištění a pro podání opětovného oznámení.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.