Informace k pojištění odpovědnosti restrukturalizačního správce

S ohledem na dotazy související s pojištěním odpovědnosti za újmu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce restrukturalizačního správce podle zákona o preventivní restrukturalizaci (dále též pouze „pojištění odpovědnosti“), Ministerstvo spravedlnosti (dále též „ministerstvo“) tímto informuje, že:

  1. Podle § 64 odst. 1 zákona č. 284/2023 Sb., o preventivní restrukturalizaci (dále jen „ZOPR“), platí, že „restrukturalizační správce je povinen nahradit újmu, kterou způsobil při výkonu své funkce. Restrukturalizační správce musí být pojištěn pro případ povinnosti nahradit újmu způsobenou v souvislosti s výkonem své funkce pro celou dobu jejího trvání tak, aby výše pojistného plnění byla úměrná možným újmám, které lze v rozumné míře předpokládat“. Restrukturalizační správce tedy musí být pojištěn pouze po dobu trvání výkonu své funkce, tj. pouze tehdy, byl-li jmenován do funkce restrukturalizačního správce a výkon této funkce trvá; v opačném případě, tedy není-li jmenován do funkce v žádném restrukturalizačním řízení, pojištěn být nemusí.
  1. Podle § 64 odst. 2 ZOPR platí, že „minimální limit pojistného plnění ve výši nepřesahující 50000000 Kč a minimální standardy pojištění stanoví ministerstvo vyhláškou“. Podle § 7 vyhlášky č. 15/2024 Sb., k provedení zákona o preventivní restrukturalizaci (dále jen „vyhláška č. 15/2024 Sb.“), platí, že „pro minimální limit pojistného plnění z pojištění odpovědnosti za újmu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce restrukturalizačního správce podle zákona o preventivní restrukturalizaci nebo s činností jeho zaměstnanců, a pro minimální standardy pojistných smluv se použijí pravidla stanovená pro tyto případy vyhláškou upravující minimální limit pojistného plnění a minimální standardy pojistných smluv insolvenčních správců pro osoby oprávněné vykonávat funkci insolvenčního správce podle insolvenčního zákona obdobně“. Podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců, platí, že „minimální limit pojistného plnění z pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce podle insolvenčního zákona nebo s činností jeho zaměstnanců (dále jen „pojištění“), se pro fyzické osoby stanoví částkou 1 000 000 Kč; pro fyzické osoby, které mají právo vykonávat funkci insolvenčního správce dlužníka uvedeného v § 3 odst. 2 zákona, se stanoví částkou 10000000 Kč“. Vzhledem ke skutečnosti, že vyhláška č. 15/2024 Sb. odkazuje na „minimální limit pojistného plnění pro osoby oprávněné vykonávat činnost insolvenčního správce“, nikoliv pro osoby, „které mají právo vykonávat funkci insolvenčního správce dlužníka uvedeného v § 3 odst. 2 zákona“, činí tak minimální limit pojistného plnění z pojištění odpovědnosti (toliko) 1 000 000 Kč.
  1. ZOPR ve vztahu k pojištění odpovědnosti nestanovuje restrukturalizačnímu správci periodickou informační povinnost vůči ministerstvu; restrukturalizační správce tedy (ani v případě, kdy je jmenován do funkce a výkon této funkce trvá) ministerstvu trvání pojištění odpovědnosti nedokládá.   

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.