Informace k prodloužení obecného povolení a k navazující výměně průkazu insolvenčního správce

S ohledem na velké množství insolvenčních správců, jejichž obecné povolení vykonávat činnost insolvenčního správce (dále jen „povolení“) je aktuálně platné do 1. 8. 2023, a s tím spojené zvýšené množství dotazů souvisejících s prodloužením povolení ve smyslu § 6 odst. 5 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích (dále jen „ZIS“), a (navazujícím) vydáním nového průkazu insolvenčního správce ve smyslu § 6 odst. 8 ZIS, Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) informuje, že:

1. Platnost povolení lze prodloužit vždy o 5 let podáním žádosti o prodloužení povolení, ve které insolvenční správce doloží zaplacení správního poplatku ve výši 5 000 Kč; správní poplatek musí být uhrazen nejpozději v poslední den platnosti povolení. Tento poplatek se hradí na účet č. 3711-5120001/0710.  Jako variabilní symbol se uvádí IČO insolvenčního správce a jako specifický symbol č. 777.

Rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení se nevydává, neboť jeho časové omezení je určeno ex lege. O prodloužení platnosti povolení však ministerstvo insolvenčního správce vyrozumí.

Povinnost stanovená v § 6 odst. 5 ZIS se vztahuje toliko na fyzické osoby. Veřejná obchodní společnost tedy nemá povinnost žádat o prodloužení povolení a v této souvislosti hradit správní poplatek. Povinnost žádat o prodloužení povolení, a v této souvislosti uhradit správní poplatek, má však každý ohlášený společník této veřejné obchodní společnosti, a to jako fyzická osoba mající povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce, byť pozastavené podle § 9 odst. 1 písm. d) ZIS.

2. S ohledem na skutečnost, že doba platnosti povolení je uvedena též na průkazu insolvenčního správce, je její prodloužení nutno zaznamenat i na tento průkaz (platnost průkazu je shodná s platností povolení fyzické osoby). Proto je nutné, aby v případě prodloužení povolení insolvenční správce zaslal stávající průkaz zpět ministerstvu (neučinil-li tak již sám, bude k zaslání stávajícího průkazu ministerstvem v přiměřené době vyzván); poté mu bude bezodkladně vydán průkaz nový s aktuální platností (na tento bude standardně použita fotografie ze stávajícího průkazu).

V případě jakýchkoliv nejasností ve vztahu k prodloužení povolení, resp. k vydání nového průkazu insolvenčního správce můžete ministerstvo kontaktovat na e-mailu posta@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 495.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.