Informace ke zřizování (přeměně) datových schránek orgánu veřejné moci insolvenčním správcům

Odbor insolvenční a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti, jakožto orgán dohledu nad výkonem činnosti insolvenčních správců podle zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, si dovoluje informovat, že s účinností zákona č. 261/2021 Sb. od 1. 1. 2023 dochází, mimo jiné, ke změně zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Uvedenou novelizací jsou insolvenční správci nově (pro účely tohoto zákona) podřazeni pod pojem „orgán veřejné moci
[viz čl. CXLII bod 1. předmětné novely, podle kterého se v § 1 odst. 1 písm. a) se slova „a soudních exekutorů“ nahrazují slovy „soudních exekutorů a insolvenčních správců“]. Podle čl. CXLIII předmětné novely pak „Ministerstvo vnitra zřídí nejpozději do 31. března 2023 datovou schránku orgánu veřejné moci fyzické nebo právnické osobě, která je k 1. lednu 2023 insolvenčním správcem“.

S ohledem na shora uvedené 1. ledna 2023 započne proces transformace datových schránek, v rámci něhož bude všem insolvenčním správcům [tj. jak podnikajícím fyzickým osobám, které mají aktuálně zřízeny „profesní“ datové schránky podnikajících fyzických osob (DS PFO_INSSPR), tak i právnickým osobám (DS PO)] nejpozději do konce března 2023 stávající datová schránka (toliko) změněna na příslušný typ datové schránky orgánu veřejné moci (OVM_PFO/OVM_PO). Tato změna nebude mít žádný vliv na přístupnost a funkčnost stávající datové schránky insolvenčního správce, když její identifikátor(ID), a tedy ani její obsah (tj. seznam přijatých a odeslaných zpráv, uložiště souborů, historie apod.) se v rámci provedené transformace nezmění. Insolvenční správce tedy bude i nadále využívat datovou schránku se stejným ID a stejnými přístupovými údaji, bez jakýchkoliv změn v jejím obsahu. O přeměně na příslušný typ datové schránky orgánu veřejné moci bude insolvenční správce (ihned) upozorněn notifikační zprávou doručenou do jeho (stávající) datové schránky.

V případě dotazů týkajících se zřizování (přeměny) datových schránek orgánu veřejné moci insolvenčním správcům můžete kontaktovat infolinku datových schránek na tel. č. 954 200 200, popř. Ministerstvo spravedlnosti na e-mailu posta@msp.justice.cz či na tel. č. 221 997 495.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.