Informace Ministerstva spravedlnosti jako dohledového orgánu ve vztahu k výkonu činnosti insolvenčních správců s ohledem na prodloužení nouzového stavu

Ministerstvo spravedlnosti jako dohledový orgán nad činností insolvenčních správců sděluje, že:

I. Vzhledem k poslednímu vývoji epidemie koronaviru neshledává naplnění materiálního znaku přestupku podle § 36b odst. 2 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, v případě, kdy ode dne 15. 2. 2021 po dobu dalšího trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 125 ze dne 14. 2. 2021, resp. usnesením vlády č. 196 ze dne 26. 2. 2021, insolvenční správce nezajišťuje svou činnost v úředních hodinách provozovny. To nezbavuje insolvenčního správce povinnosti být osobám, jichž se insolvenční řízení týká, dostupný jiným vhodným způsobem.

II. Vzhledem k poslednímu vývoji epidemie koronaviru neshledává naplnění materiálního znaku přestupku podle § 36b odst. 1 písm. i) zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, v případě, kdy ode dne 15. 2. 2021 po dobu dalšího trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 125 ze dne 14. 2. 2021, resp. usnesením vlády č. 196 ze dne 26. 2. 2021, insolvenční správce neprovede ve lhůtě podle § 136 odst. 2 písm. f) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném od 1. 6. 2019, osobní přezkum přihlášených pohledávek a z tohoto důvodu ve lhůtě nepodá zprávu o přezkumu, zprávu pro oddlužení a soupis majetkové podstaty. Povinnost činit přezkum podle § 410 odst. 2 insolvenčního zákona osobně není nijak dotčena. Obdobné platí i pro úkony nutné k soupisu majetkové podstaty (zejm. prohlídku obydlí dlužníka).

Ministerstvo spravedlnosti zdůrazňuje, že tímto stanoviskem není nijak dotčena dohlédací činnost insolvenčního soudu v konkrétním insolvenčním řízení, když pouze soud má pravomoc autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech osob v konkrétním insolvenčním řízení.

Výše uvedené stanovisko platí do skončení vyhlášeného nouzového stavu pro území celé České republiky. Ministerstvo spravedlnosti si vyhrazuje možnost jej i v jeho průběhu odvolat. Případné odvolání bude zveřejněno na stránkách https://insolvence.justice.cz/.

Kompletní znění informace naleznete zde.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.