Informace Ministerstva spravedlnosti k tzv. účtům majetkových podstat zřízených u Sberbank CZ, a.s.

S ohledem na zahájení úkonů Českou národní bankou směrujícím k odnětí bankovní licence společnosti Sberbank CZ, a.s. si Ministerstvo spravedlnosti, odbor insolvenční a soudních znalců, dovoluje insolvenční správce informovat stran následujících právních závěrů k problematice tzv. účtů majetkových podstat, jež vzešly z konzultací s Garančním systémem finančního trhu (GSFT):

Maximální limit náhrady za pojištěnou pohledávku z vkladu (tj. 100 000 EUR) se vždy vztahuje k účtu majetkové podstaty konkrétního dlužníka, tj. nikoli k osobě insolvenčního správce.

V případě zvláštního účtu majetkové podstaty, který byl zřízen pro konkrétní insolvenční řízení (tj. na tomto se „nachází“ jedna majetková podstata), se jedná o situaci popsanou v § 41f odst. 5 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů („ZoB“), kdy je skutečný vlastník peněžních prostředků odlišný od majitele účtu (tj. skutečným vlastníkem je jeden dlužník, majitelem účtu je insolvenční správce).

Od výše popsané situace je potřeba odlišit tzv. účet se zvláštním režimem, resp. pohledávky z vkladu se zvláštním režimem podle § 41f odst. 1 ZoB, tj. případy, kdy jsou na jednom účtu evidovány prostředky více osob (tj. v případě insolvenčních správců se jedná o tzv. hromadné účty majetkové podstaty, na nichž se „nachází“ majetkové podstaty více dlužníků). V  případě tzv. hromadného účtu majetkové podstaty založeného insolvenčním správcem pak představuje tento účet tzv. účet se zvláštním režimem ve smyslu § 41f odst. 1 ZoB (tj. jeden účet pro více osob) s tím, že je zde současně dána situace, kdy skutečnými majiteli peněžních prostředků jsou osoby odlišné od insolvenčního správce.

Oprávněnou osobou je ve výše popsaných případech ve smyslu § 41e ZoB skutečný vlastník peněžních prostředků na účtu (tj. dlužník, resp. dlužníci v případě tzv. hromadných účtů majetkových podstat). Maximální limit náhrady za pojištěnou pohledávku z vkladu ve smyslu § 41e odst. 2 ZoB se pak váže ke každé takové oprávněné osobě (tj. dlužníkovi, resp. dlužníkům) zvlášť (obdobně jako v případě účtu soudního exekutora zřízeného pro účely výplaty oprávněným osobám ve smyslu § 41f odst. 7 a 8 ZoB).

GSFT pak Ministerstvo spravedlnosti, odbor insolvenční a soudních znalců, informoval, že náhrada pohledávky z vkladu se bude vyplácet dlužníku (v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením), resp. insolvenčnímu správci (v případě řešení úpadku dlužníka konkursem).

Výše uvedené platí za předpokladu, že byla dodržena oznamovací povinnost majitele účtu o zvláštním režimu účtu a dále o každé jednotlivé osobě v postavení „skutečného vlastníka(vizte § 41f odst. 2 a 5 ZoB). Konečně se pak limit náhrady za pojištěnou pohledávku z vkladu vypočítává zvlášť pro účet majetkové podstaty (resp. hromadný účet majetkové podstaty) a zvlášť pro pohledávku z vkladu insolvenčního správce na jím (a pro něho) zřízený bankovní účet [tj. osobní („spotřebitelský“) účet insolvenčního správce, kde je insolvenční správce je jak disponentem účtu, tak skutečným vlastníkem peněžních prostředků na tomto účtu]. Pokud má insolvenční správce u společnosti Sberbank CZ, a.s. více svých spotřebitelských bankovních účtů, peníze na nich uložené se pro účely náhrady sečtou a náhrada se vyplatí do zákonného limitu.

V návaznosti na aktuální situaci společnosti Sberbank CZ, a.s. pak Ministerstvo spravedlnosti přistoupilo k vydání dohledového sdělení, které naleznete pod tímto odkazem.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 495.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.