Informace Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k výkonu činnosti insolvenčního správce s ohledem na omezení volného pohybu

S ohledem na přijetí krizového opatření ze dne 26. 2. 2021 č. 216, ve znění později přijatých krizových opatření, jímž byl zakázán volný pohyb osob na území České republiky, tak že se zakazuje všem osobám opustit území okresu (hl. m. Prahy), v němž mají trvalý pobyt (bydliště), a vstup, pohyb a pobyt na území okresu (hl. m. Prahy), v němž tyto trvalý pobyt (bydliště) nemají (dále jen „krizové opatření o omezení volného pohybu“), si Ministerstvo spravedlnosti dovoluje informovat insolvenční správce, že výkon činnosti insolvenčního správce lze považovat za tzv. výkon obdobné činnosti podle čl. II bodu 1. krizového opatření o omezení volného pohybu.

Za cestu k výkonu činnosti insolvenčního správce, na níž se uplatní výše uvedená výjimka z omezení volného pohybu, lze přitom považovat cestu mezi místem trvalého pobytu (bydliště) insolvenčního správce a sídlem nebo provozovnou zapsanou do seznamu insolvenčních správců (dále jen „provozovna“), cestu mezi sídlem a provozovnou nebo cestu mezi jednotlivými provozovnami. Výkonem činnosti insolvenčního správce se v tomto ohledu rozumí též provádění úkonů při zajištění běžné agendy chodu sídla nebo provozovny (tj. nikoli výhradně provádění konkrétních předem stanovených úkonů, např. konání přezkumného jednání s dlužníkem).

Důvodnost využití výjimky z omezení volného pohybu osob lze v tomto případě prokázat průkazem insolvenčního správce, zápisem sídla (provozovny) v seznamu insolvenčních správců a písemným dokladem s uvedením (popisem) důvodu využití výjimky z omezení volného pohybu. Vzor písemného dokladu pro cesty mimo okres lze nalézt na webových stránkách https://www.vlada.cz/ nebo pod tímto odkazem.

Stran skutečnosti, že insolvenční správce je zvláštním procesním subjektem insolvenčního řízení, jehož lze jednoznačně identifikovat na základě zápisu v seznamu insolvenčních správců, a s ohledem na evidenci všech insolvenčních řízení, v nichž byl insolvenční správce ustanoven, v insolvenčním rejstříku, nepředstavuje uvedení spisové značky insolvenčního řízení a/nebo identifikačních údajů dlužníka zveřejněných v insolvenčním rejstříku na písemném dokladu o využití výjimky z omezení volného pohybu porušení povinnosti mlčenlivosti insolvenčního správce při výkonu jeho funkce.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.