K plnění informační povinnosti o pojištění za kalendářní rok 2019

Vzhledem ke skutečnosti, že při plnění informační povinnosti podle § 14 odst. 3 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích (dále jen „ZIS“), mají i nadále insolvenční správci v praxi problém tuto povinnost splnit, což se, mimo jiné, projevuje i zvýšeným počtem dokladů o pojištění předložených Ministerstvu spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) mimo období vymezené předmětným ustanovením, uvádí ministerstvo spravedlnosti jako orgán dohledu nad insolvenčními správci následující:

S účinností tzv. akreditační novely insolvenčního zákona (č. 64/2017 Sb.) od 1. 7. 2017 ve vztahu k periodické informační povinnosti o pojištění insolvenčního správce vůči ministerstvu platí, že insolvenční správce předloží ministerstvu jednou ročně, a to nejpozději do 2 měsíců po uplynutí předchozího kalendářního roku, doklad o tom, že pojištění odpovědnosti za škodu po celou dobu výkonu funkce insolvenčního správce v předchozím kalendářním roce trvalo.

Insolvenční správce je tedy povinen ministerstvu předložit doklad(y), jímž doloží trvání pojištění za škodu po celou dobu výkonu funkce v předchozím kalendářním roce. Pro plnění informační povinnosti o pojištění za rok 2019 to tedy znamená, že doklad musí být předložen ministerstvu nejdříve 1. 1. 2020 a nejpozději 29. 2. 2020.

Doklady předloženými či datovanými v rámci kalendářního roku 2019 není možno informační povinnost (s ohledem na dikci § 14 odst. 3 ZIS) za kalendářní rok 2019 splnit. Takové doklady totiž nemohou bez dalšího spolehlivě prokázat, že jimi potvrzovaná existence pojištění odpovědnosti trvala po celý rok 2019 (že nebyla následně, po předložení dokladu, ještě v roce 2019 ukončena, např. výpovědí, odstoupením od smlouvy či dohodou).

S ohledem na výše uvedené si tak dovolujeme uvést, že předmětnou informační povinnost za kalendářní rok 2019 je možno splnit toliko v období od 1. 1. 2020 do 29. 2. 2020, a to dokladem, ze kterého bude explicitně patrné trvání pojištění po celé rozhodné období (tedy v celém kalendářním roce 2019). Nejvhodnějším dokladem se jeví potvrzení o pojištění za rok 2019 (certifikát o pojištění) vystavené insolvenčnímu správci pojišťovnou, s níž uzavřel pojistnou smlouvu, v období od 1. 1. 2020 do 29. 2. 2020. Závěrem si dovolujeme připomenout, že doklad je třeba zaslat přímo Ministerstvu spravedlnosti, nepostačuje jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Pro bližší informace stran způsobu plnění výše uvedené informační povinnosti si pak dovolujeme odkázat na již zmiňované Sdělení 1/2018, potažmo na Sdělení 2/2018, zveřejněná na těchto stránkách.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.