K plnění informační povinnosti o pojištění za kalendářní rok 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje upozornit insolvenční správce na povinnost předložit ministerstvu doklad o tom, že pojištění odpovědnosti za škodu po celou dobu výkonu funkce insolvenčního správce v předchozím kalendářním roce trvalo, a to nejpozději do 2 měsíců po uplynutí předchozího kalendářního roku (§ 14 odst. 3 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích).

Pro plnění informační povinnosti o pojištění za rok 2021 to tedy znamená, že doklad musí být předložen ministerstvu nejdříve 1. 1. 2022 a nejpozději 28. 2. 2022, a musí z něj být explicitně patrné trvání pojištění po celé rozhodné období (tedy po celý kalendářní rok 2021).

Nejvhodnějším dokladem se jeví potvrzení o pojištění za rok 2021 (certifikát o pojištění) vystavené pojišťovnou v období od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022.

Závěrem si dovolujeme připomenout, že doklad je třeba zaslat přímo Ministerstvu spravedlnosti, nepostačuje jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Pro bližší informace stran způsobu plnění výše uvedené informační povinnosti si pak dovolujeme odkázat na Sdělení 2018 zveřejněné na těchto stránkách.