Fyzická osoba - zvláštní povolení

Návrh na vydání povolení k výkonu činnosti zvláštního insolvenčního správce podává žadatel podle § 4 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích (dále jen „ZIS“), kde jsou taxativně vymezeny podmínky, které musí žadatel splňovat, aby mu bylo vydáno zvláštní povolení vykonávat činnost insolvenčního správce.

Povolení fyzické osobě může vydat Ministerstvo spravedlnosti pouze v případě, že ke dni podání návrhu neuplynulo více než 6 měsíců ode dne vykonání zvláštní zkoušky insolvenčního správce (vizte § 6 odst. 4 ZIS).

Návrh na vydání povolení

Návrh musí obsahovat
 • jméno, popřípadě jména, a příjmení, trvalý pobyt, a nemá-li trvalý pobyt, místo obvyklého pobytu (dále jen „trvalý pobyt“), státní občanství, místo narození, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození;
 • označení adresy, která má být sídlem;
 • evidenční číslo osvědčení o vykonání zkoušky insolvenčního správce.

Dále musí návrh splňovat obecné náležitosti podání, tedy zejména musí být podepsán (přestože formulář návrhu pole výlučně na podpis neobsahuje).

Povinné přílohy
 • doklad prokazující splnění podmínky vzdělání podle § 6 odst. 1 písm. b) ZIS;
 • doklad prokazující splnění podmínky pojištění odpovědnosti za škodu podle § 6 odst. 1 písm. f) ZIS; to neplatí, jestliže je současně s návrhem na vydání povolení fyzické osoby podáván návrh veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti, k němuž tato fyzická osoba připojila prohlášení podle § 5 odst. 2 písm. a) ZIS;
 • doklad o splnění podmínky bezúhonnosti odpovídající výpisu z evidence trestů nebo obdobné evidence vydaný jinými státy, v nichž se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce, který nesmí být starší 90 dnů; při uznávání dokladu, který vydal příslušný orgán jiného členského státu, se postupuje podle zvláštního právního předpisu;
 • doklady prokazující splnění podmínky odborné praxe podle § 6 odst. 1 písm. e) ZIS;
 • doklad o zaplacení správního poplatku;
 • prohlášení o odborném zaměření pro účely zápisu do příslušné části seznamu insolvenčních správců;
 • doklad o splnění podmínky personálního a materiálního vybavení podle § 6 odst. 1 písm. g) ZIS.

Doklad prokazující splnění podmínky pojištění odpovědnosti za škodu může být reprezentován zásadně aktuálně platnou pojistnou smlouvou. Nepostačuje potvrzení o trvání pojištění, neboť správní orgán musí ověřit, zda pojistná smlouva splňuje kritéria vyhlášky č. 314/2007, o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců.

Prohlášení o odborném zaměření je vždy třeba formulovat tak, že prohlášení činí žadatel (v případě návrhu fyzické osoby na vydání zvláštního povolení tedy tato fyzická osoba). V případě návrhu na vydání zvláštního povolení insolvenčního správce pak navrhovatel v souladu s § 17 odst. 4 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, je správce odborně zaměřen na řešení úpadku dlužníka podle § 3 odst. 2 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. Není tedy správné uvádět zaměření na oddlužení, konkurs či oddlužení a konkurs.

Doklad o splnění podmínky personálního a materiálního vybavení je vhodné realizovat formou čestného prohlášení, přičemž postačuje prostý podpis žadatele (tedy navrhovatele-fyzické osoby).

S účinností od 1. 6. 2019 vydává Ministerstvo spravedlnosti insolvenčním správcům identifikační průkaz insolvenčního správce (§ 6 odst. 8 ZIS). K návrhu na vydání povolení je proto třeba přiložit fotografii, která musí splňovat náležitosti standardní pasové fotografie (jejich přesnou specifikaci naleznete zde).

Doklad o bezpečnostní způsobilosti

Zároveň žadatel k žádosti připojí ověřenou kopii dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby nebo osvědčení fyzické osoby. Doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby vydává Národní bezpečnostní úřad na základě bezpečnostního řízení zahájeného podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Bezpečnostní řízení může podle § 117 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti trvat až 9 měsíců od jeho zahájení, důsledkem čehož může přesáhnout 6 měsíců ode dne vykonání zkoušky (§ 6 odst. 4 ZIS). Proto je nutno podat žádost o vydání zvláštního povolení ve lhůtě podle § 6 odst. 4 ZIS, byť s chybějícím dokladem o bezpečnostní způsobilosti s odůvodněním, proč tento absentuje.

Má advokát, daňový poradce či auditor nějaké další povinnosti?

Je-li žadatel advokát, daňový poradce, nebo auditor, připojí k návrhu potvrzení příslušné komory o tom, že je zapsán v seznamu vedeném příslušnou komorou; notář k žádosti připojí doklad o tom, že byl jmenován notářem (vizte § 4 odst. 3 ZIS).

Jaká je výše pojistného?

Minimální limit pojistného plnění z pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce se zvláštním povolením, je stanoven v § 2 odst. 1 vyhlášky č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců, pro fyzické osoby částkou 10 000 000 Kč.

Jaká je výše správního poplatku a kam ho uhradit?

Správní poplatek za zápis do seznamu insolvenčních správců se řídí zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Podle § 42 ZIS, s odkazem na přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položku 10 písm. e) sazebníku, se hradí za zápis do seznamu insolvenčních správců poplatek ve výši 5 000,- Kč. Poplatek se hradí na účet Ministerstva spravedlnosti ČR č. 3711-5120001/0710. Jako variabilní symbol uvede žadatel své rodné číslo (nemá-li dosud obecné povolení), nebo IČO (má-li již vydáno obecné povolení) a jako specifický symbol č. 777.

Upozorňujeme, že v případě, že je žádáno o vydání povolení pro fyzickou osobu a zároveň pro právnickou osobu (ve smyslu, že fyzická osoba, která ještě není držitelem povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce, chce činnost začít vykonávat rovnou v rámci veřejné obchodní společnosti), je třeba podat dva samostatné návrhy a v návaznosti na to uhradit správní poplatek dvakrát (za každý návrh zvlášť).

Požadavky na osobu žadatele

Fyzická osoba žádající o zvláštní povolení musí
 • mít plnou způsobilost k právním úkonům (§ 6 odst. 1 písm. a) ZIS);
 • mít vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu, získané nebo uznané na vysoké škole v členském státě EU (§ 6 odst. 1 písm. b) ZIS);
 • vykonat zvláštní zkoušku insolvenčního správce (§ 6 odst. 2 písm. b) ZIS);
 • být bezúhonná (v kontextu § 7 ZIS);
 • vykonávat po dobu alespoň 3 let odbornou praxi v oblasti související s výkonem funkce insolvenčního správce, zejména v oblasti práva, ekonomie, daňového poradenství, účetnictví, auditu nebo řízení podniku (§ 6 odst. 1 písm. e) ZIS);
 • uzavřít na svůj náklad smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení nebo s činností zaměstnanců insolvenčního správce při výkonu funkce pro celou dobu trvání této funkce (§ 6 odst. 1 písm. f) ZIS);
 • mít personální a materiální vybavení pro výkon činnosti insolvenčního správce podle § 13a ZIS (§ 6 odst. 1 písm. g) ZIS);
 • splňovat předpoklady pro výkon citlivé činnosti podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (§ 6 odst. 2 písm. c) ZIS).

Za účelem doložení bezúhonnosti fyzické osoby si Ministerstvo spravedlnosti vyžádá podle zvláštního právního předpisu výpis z evidence Rejstříku trestů (§ 6 odst. 7 ZIS).

Podmínky podle § 6 ZIS se považují za splněné rovněž tehdy, pokud byly ministerstvem uznány podle zvláštního právního předpisu (§ 6 odst. 3 ZIS).

Platnost zvláštního povolení

Platnost zvláštního povolení je podle § 6 odst. 6 ZIS omezena na dobu 5 let  ode dne nabytí právní moci zvláštního povolení (vyznačeno Seznamu insolvenčních správců). Platnost zvláštního povolení lze prodloužit o 5 let vykonáním zvláštní zkoušky insolvenčního správce v posledních 12 měsících platnosti zvláštního povolení.

Formulář

Návrh lze podat prostřednictvím formuláře (Požadovaná verze Adobe Reader 10 a vyšší).

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.