Právnická osoba -zvláštní povolení

Návrh na vydání povolení k výkonu činnosti zvláštního insolvenčního správce podává žadatel podle § 5 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích (dále jen „ZIS“), kde jsou taxativně vymezeny podmínky, které musí žadatel splňovat, aby mu bylo vydáno povolení vykonávat činnost insolvenčního správce.

Povolení vykonávat činnost  zvláštního insolvenčního správce veřejné obchodní společnosti je odvozeno od fyzické osoby, která má povolení k výkonu činnosti zvláštního insolvenčního správce a je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu této veřejné obchodní společnosti, jejímž prostřednictvím bude činnost insolvenčního správce vykonávat.

Návrh na vydání povolení

Návrh musí obsahovat
 • obchodní firmu;
 • sídlo;
 • identifikační číslo osoby (IČO), je-li navrhováno vydání povolení veřejné obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku;
 • jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, a není-li přiděleno, datum narození a trvalý pobyt společníka fyzické osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, jejímž prostřednictvím bude vykonávat činnost insolvenčního správce (ohlášený společník);
 • číslo jednací zvláštního povolení ohlášeného společníka.

Dále musí návrh splňovat obecné náležitosti podání, tedy zejména musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za společnost (přestože formulář návrhu pole výlučně na podpis neobsahuje).

Povinné přílohy
 • prohlášení ohlášeného společníka, že bude vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 ZIS pouze v rámci veřejné obchodní společnosti s tím, že podpis ohlášeného společníka musí být úředně ověřen;
 • doklad prokazující splnění podmínky pojištění odpovědnosti za škodu podle § 8 odst. 1 písm. c) ZIS;
 • doklad o zaplacení správního poplatku;
 • prohlášení o odborném zaměření pro účely zápisu do příslušné části seznamu insolvenčních správců a
 • doklad o splnění podmínky personálního a materiálního vybavení podle § 8 odst. 1 písm. e) ZIS.

Prohlášení ohlášeného společníka, že bude vykonávat činnost insolvenčního správce pouze v rámci veřejné obchodní společnosti, je třeba formulovat tak, že jej činí tento ohlášený společník (tedy fyzická osoba). Zároveň je třeba dbát na splnění podmínky úředního ověření podpisu, což v případě návrhu zaslaného datovou schránkou znamená nutnost provedení autorizované konverze příslušné listiny. Prostý scan (ani následně elektronicky podepsaný scan) prohlášení, byť byl podpis na fyzickém dokumentu ověřen, nepostačuje.

Doklad prokazující splnění podmínky pojištění odpovědnosti za škodu může být reprezentován zásadně aktuálně platnou pojistnou smlouvou. Nepostačuje potvrzení o trvání pojištění, neboť správní orgán musí ověřit, zda pojistná smlouva splňuje kritéria vyhlášky č. 314/2007, o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců.

Prohlášení o odborném zaměření je vždy třeba formulovat tak, že prohlášení činí žadatel (v případě návrhu veřejné obchodní společnosti na vydání zvláštního povolení tedy tato veřejná obchodní společnost). V případě návrhu na vydání zvláštního povolení insolvenčního správce pak navrhovatel v souladu s § 17 odst. 4 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, je správce odborně zaměřen na řešení úpadku dlužníka podle § 3 odst. 2 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. Není tedy správné uvádět zaměření na oddlužení, konkurs či oddlužení a konkurs. Prohlášení pak musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za společnost.

Doklad o splnění podmínky personálního a materiálního vybavení je vhodné realizovat formou čestného prohlášení, přičemž postačuje prostý podpis žadatele (tedy v případě navrhovatele-právnické osoby osoby oprávněné jednat za společnost).

Návrh na vydání zvláštního povolení osoby dosud nezapsané v obchodním rejstříku

Žádá-li o vydání povolení veřejná obchodní společnost dosud nezapsaná v obchodním rejstříku, musí být k návrhu připojena společenská smlouva (vizte § 5 odst. 3 ZIS).

Podá-li bezvadný návrh na vydání povolení výše uvedená společnost, Ministerstvo spravedlnosti ji vydá a zašle rozhodnutí o vydání povolení s tím, že zpravidla po 15 dnech ode dne doručení (lhůta pro podání rozkladu) nabyde právní moci, nicméně dosud s ním nejsou spojeny právní účinky. Ty nastanou až dnem zápisu této společnosti do obchodního rejstříku. Až po zápisu do obchodního rejstříku je proto proveden zápis do seznamu insolvenčních správců. Je přitom vhodné, aby veřejná obchodní společnosti Ministerstvo spravedlnosti o zápisu do obchodního rejstříku informovala.

Jaká je výše pojistného?

Minimální limit pojistného plnění z pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce zvláštního insolvenčního správce, je stanoven v § 2 odst. 2 ve spojení s § 2 odst. 1 vyhlášky č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců, jako součet částek, které byly stanoveny jednotlivým ohlášeným společníkům ve výši 10 000 000 Kč.

Jaká je výše správního poplatku a kam ho uhradit?

Správní poplatek za zápis do seznamu insolvenčních správců se řídí zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Podle § 42 ZIS, s odkazem na přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položku 10 písm. e) sazebníku, se hradí za zápis do seznamu insolvenčních správců poplatek ve výši 5 000,- Kč. Poplatek se hradí na účet Ministerstva spravedlnosti ČR č. 3711-5120001/0710. Jako variabilní symbol uvede žadatel své rodné číslo a jako specifický symbol č. 777.

Upozorňujeme, že v případě, že je žádáno o vydání povolení pro fyzickou osobu a zároveň pro právnickou osobu (ve smyslu, že fyzická osoba, která ještě není držitelem povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce, chce činnost začít vykonávat rovnou v rámci veřejné obchodní společnosti), je třeba podat dva samostatné návrhy a v návaznosti na to uhradit správní poplatek dvakrát (za každý návrh zvlášť).

Požadavky na osobu žadatele

Právnická osoba žádající o zvláštní povolení musí
 • mít ohlášeného společníka, který učinil prohlášení podle § 5 odst. 2 ZIS;
 • uzavřít na svůj náklad pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení nebo s činností zaměstnanců insolvenčního správce při výkonu funkce pro celou dobu trvání této funkce (§ 5 odst. 2 písm. b) ZIS);
 • být bezúhonná (v kontextu § 7 ZIS);
 • mít personální a materiální vybavení pro výkon činnosti insolvenčního správce podle § 13a ZIS (§ 8 odst. 1 písm. e) ZIS);
 • mít ohlášeného společníka, jemuž bylo vydáno zvláštní povolení (§ 8 odst. 2 písm. b) ZIS).

Podmínky podle § 8 odst. 2 ZIS se považují za splněné rovněž tehdy, pokud veřejná obchodní společnost splňuje rovnocenné požadavky pro získání práva vykonávat činnost zvláštního insolvenčního správce v jiném členském státě. Tuto skutečnost je povinna veřejná obchodní společnost Ministerstvu spravedlnosti doložit (§ 8 odst. 4 ZIS).

Platnost povolení

Žádost o prodloužení zvláštního povolení podle § 6 odst. 6 ZIS lze podat toliko ve vztahu k insolvenčnímu správci – fyzické osobě, neboť povolení vykonávat činnost  zvláštního insolvenčního správce veřejné obchodní společnosti je odvozeno od fyzické osoby, která má povolení k výkonu činnosti zvláštního insolvenčního správce a je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu této veřejné obchodní společnosti, jejímž prostřednictvím bude včinnost zvláštního insolvenčního správce vykonávat, tzn. ohlášeného společníka. Povolení veřejné obchodní společnosti proto trvá tak dlouho, dokud trvá povolení jejímu ohlášenému společníkovi.

Formulář

Návrh lze podat prostřednictvím formuláře (Požadovaná verze Adobe Reader 10 a vyšší).

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.