Upozornění pro uchazeče o vykonání obecné zkoušky insolvenčního správce

Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) z vlastní úřední činnosti zjistilo, že v rámci facebookových profesních skupin (konkrétně se jedná o skupinu s názvem „Advokátní koncipienti“ a „PRÁCE BRIGÁDY V OBLASTI PRÁVA, PRÁVNÍCI, ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTI, ADVOKÁTI“) se objevují příspěvky (inzeráty), jejichž obsahem je nabídka poskytnutí 800 vypracovaných otázek písemné části zkoušky insolvenčního správce, včetně vyznačených správných odpovědí, za úplatu 15 000 Kč.

Ministerstvo celou věc prošetřilo se závěrem, že k úniku aktuálních testových otázek nedošlo. Shora nastíněné jednání (tj. jednání spočívající v prodeji vypracovaných otázek písemné části zkoušky insolvenčního správce, včetně vyznačených správných odpovědí, za úplatu) tak mohlo, v kontextu skutečností zjištěných v rámci provedeného šetření, naplnit znaky trestného činu podvodu podle § 209 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a proto se v této věci obrátilo na orgány činné v trestním řízení.

V kontextu výše uvedeného ministerstvo apeluje na uchazeče o vykonání obecné zkoušky insolvenčních správců, aby na nabídky (inzeráty) tohoto typu nikterak nereagovali. V opačném případě se mohou stát obětí podvodného jednání, neboť inzerent (s největší pravděpodobností) souborem testových otázek vůbec nedisponuje, potažmo disponuje toliko fragmentem neaktuálních (starých) testových otázek (tj. otázkami generovanými testovacím systémem před jejich rozsáhlou revizí, k níž došlo ke konci roku 2020, tedy ještě v době, kdy bylo uchazečům umožňováno fyzicky nahlédnout do vypracovaného testu v rozsahu špatně zodpovězených otázek a pořídit si jeho opis), které v současné době, právě s ohledem na předmětnou revizi testových otázek v roce 2020, pozbyly praktické využití. V neposlední řadě si ministerstvo dovoluje zdůraznit, že testovací systém aktuálně obsahuje násobně více testových otázek, než počet, který je nabízen.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.