Obecná zkouška insolvenčních správců

Předpoklady pro umožnění vykonání zkoušky

Podle § 24 odst. 1 zákona č. 312/2006 Sb., zákona o insolvenčních správcích (dále jen „ZIS“) musí uchazeč:

 • získat na vysoké škole v členském státě vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu, nebo mu takové vzdělání musí být členským státem uznáno (§ 6 odst. 1 písm. b) ZIS);
 • mít vykonanou odbornou praxi po dobu alespoň 3 let v oblasti související s výkonem funkce insolvenčního správce, zejména v oblasti práva, ekonomie, daňového poradenství, účetnictví, auditu nebo řízení podniku (§ 6 odst. 1 písm. e) ZIS);
 • uhradit Ministerstvu spravedlnosti poplatek za připuštění ke zkoušce insolvenčního správce ve výši 5 000 Kč (§ 24 odst. 1 písm. b) ZIS).
Odborná praxe

Ministerstvo spravedlnosti posuzuje splnění podmínky tříleté odborné praxe z přiložených dokumentů k řádně zaslané žádosti o vykonání zkoušky, a to vždy individuálně s ohledem na specifika prokazované odborné praxe. Z hlediska obsahu odborné praxe Ministerstvo spravedlnosti zejména požaduje, aby odborná praxe skutečně bezprostředně souvisela s výkonem činnosti insolvenčního správce a měla praktický, nikoli pouze teoretický charakter.

Z přiložených dokladů prokazujících odbornou praxi musí být patrné zejména:

 • v jaké pracovní pozici byla odborná praxe vykonávána (zaměstnanec, OSVČ),
 • na základě jaké právní skutečnosti (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, živnostenské nebo jiné oprávnění, atd.),
 • v čem tato odborná praxe spočívala (podrobný popis vykonávané činnosti vyplývající mimo jiné z pracovní náplně podepsaný zaměstnavatelem nebo osobou k tomu oprávněnou),
 • v jaké délce a intenzitě byla odborná praxe vykonávána.
Poplatek

V případě zkoušky insolvenčního správce činí poplatek 5.000 Kč (§ 24 odst. 1 písm. b) ZIS).

Pokud uchazeč při zkoušce neuspěl, činí poplatek za opakovaný termín 7 000 Kč (§ 24 odst. 2 ZIS).

Pokud se uchazeč nedostaví v řádném termínu, na nějž byl pozván avšak svou neúčast řádně a včas omluví a požádá o stanovení jiného termínu, činí poplatek 7 000 Kč (§ 24 odst. 4 ZIS).

Pokud se uchazeč nedostaví v jiném termínu, jež mu byl stanoven avšak svou neúčast řádně a včas omluví a požádá o stanovení jiného náhradního termínu, koná zkoušku v jiném náhradním termínu, činí poplatek 10 000 Kč (§ 24 odst. 5 ZIS).

Číslo účtu vyhrazeného Ministerstvem spravedlnosti k tomuto účelu je 19-5120001/0710, jako variabilní symbol uvede uchazeč své rodné číslo, jako specifický symbol uvede č. 777.

Způsob podání žádosti

Žádost o vykonání zkoušky, jakož i žádosti související (o opakování, o stanovení jiného – náhradního – termínu) lze podat Ministerstvu spravedlnosti, a to následujícími způsoby.

 • vlastnoručně podepsanou úplnou žádost prostřednictvím poštovního přepravce či osobně na adrese Ministerstva spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 00 Praha 2 (nejlépe na vzoru podání žádosti);
 • datovou zprávou do datové schránky Ministerstva spravedlnosti (ID DS: kq4aawz) s tím, že úředně ověřené přílohy je nutno přiložit v konvertované podobě (viz autorizovanou konverzi);
 • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu posta@msp.justice.cz s tím, že úředně ověřené přílohy je nutno přiložit v konvertované podobě.

Žádost o vykonání zkoušky

Náležitosti žádosti o vykonání zkoušky jsou uvedeny v § 4 vyhlášky č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců (dále jen „vyhláška“).

V žádosti uchazeč uvede (§ 4 odst. 1 vyhlášky):

 • jméno, popřípadě jména, příjmení,
 • rodné číslo nebo, pokud rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
 • adresu trvalého pobytu, a nemá-li ho, adresu bydliště,
 • adresu pro doručování písemností, pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu nebo od adresy bydliště, popřípadě elektronickou adresu pro doručování písemností,
 • požadovaný druh zkoušky,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zkoušky a pro účely vydání povolení vykonávat činnost insolvenčního správce nebo zvláštního povolení vykonávat činnost insolvenčního správce a
 • datum a podpis.

K žádosti o vykonání zkoušky uchazeč připojí (§ 4 odst. 2 vyhlášky):

 • doklad o dosaženém vzdělání (srov. § 6 odst. 1 písm. b) ZIS),
 • doklady prokazující odbornou praxi (srov. § 6 odst. 1 písm. e) ZIS),
 • doklad o zaplacení poplatku vyžadovaného zákonem (§ 24 odst. 1 písm. b) ZIS).

K žádosti, ke které uchazeč nepřipojí výše uvedené doklady, se podle § 4 odst. 5 vyhlášky nepřihlíží.

Žádost o opakování

Neuspěje-li uchazeč u zkoušky, může podle § 24 odst. 2 ZIS do 30 dnů ode dne jejího konání písemně požádat Ministerstvo spravedlnosti, aby mu umožnilo její opakování.

Náležitosti žádosti o opakování zkoušky jsou uvedeny v § 4 vyhlášky s tím, že podle § 4 odst. 3 vyhlášky  k ní uchazeč připojí doklad o zaplacení poplatku vyžadovaného zákonem ve výši 7 000 Kč.

K žádosti, ke které uchazeč nepřipojí doklad podle § 4 odst. 3 vyhlášky, se podle § 4 odst. 5 vyhlášky nepřihlíží.

Podá-li žadatel úplnou žádost v zákonem stanovené lhůtě, Ministerstvo spravedlnosti mu umožní vykonat zkoušku nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne konání zkoušky, při které uchazeč naposled neuspěl.

Zkoušku lze opakovat pouze dvakrát.

Žádost o stanovení jiného termínu

Nemůže-li se uchazeč z vážného důvodu zúčastnit zkoušky, na níž byl pozván, avšak i nadále má zájem ji vykonat, musí svoji neúčast nejprve Ministerstvu spravedlnosti podle § 11 odst. 2 vyhlášky písemně omluvit, a to bez zbytečného odkladu poté, co se důvodu své neúčasti dozví, nejpozději však v den termínu písemné nebo ústní části zkoušky.

Zároveň uchazeč musí podle § 24 odst. 4 ZIS do 5 dnů ode dne konání zkoušky požádat o stanovení jiného termínu zkoušky s tím, že musí prokázat vážné důvody své neúčasti a uhradit Ministerstvu spravedlnosti poplatek ve výši 7 000 Kč. Oba zmíněné úkony lze přitom učinit jedním podáním.

Náležitosti žádosti o stanovení jiného termínu zkoušky jsou uvedeny v § 4 vyhlášky s tím, že podle § 4 odst. 4 vyhlášky  k ní uchazeč připojí doklad prokazující (vážný) důvod jeho neúčastni na zkoušce a doklad o zaplacení poplatku vyžadovaného zákonem ve výši 7 000 Kč.

K žádosti, ke které uchazeč nepřipojí doklady podle § 4 odst. 4 vyhlášky, se podle § 4 odst. 5 vyhlášky nepřihlíží.

Jestliže se uchazeč řádně neomluví bez zbytečného odkladu jakmile se o (vážných) důvodech své neúčasti dozví, nejpozději v den konání zkoušky, je podle § 11 odst. 1 vyhlášky hodnocen stupněm neuspěl. Jedinou výjimku, neomluví-li se uchazeč včas, tvoří § 11 odst. 4 vyhlášky s tím, že pokud požádá o stanovení jiného termínu (§ 24 odst. 4 ZIS), přičemž k žádosti připojí písemnou omluvu a prokáže, že svoji neúčast na zkoušce nemohl omluvit včas z důvodů zvláštního zřetele hodných, umožní mu Ministerstvo spravedlnosti vykonat zkoušku v jiném termínu.

Žádost o stanovení jiného náhradního termínu

Nemůže-li se uchazeč z důvodu zvláštního zřetele hodného zúčastnit zkoušky konané v jiném termínu, na nějž byl pozván, avšak i nadále má zájem ji vykonat, musí svoji neúčast nejprve Ministerstvu spravedlnosti podle § 11 odst. 3 vyhlášky písemně omluvit, a to bez zbytečného odkladu poté, co se důvodu své neúčasti dozví, nejpozději však v den termínu písemné nebo ústní části zkoušky.

Zároveň uchazeč musí podle § 24 odst. 5 ZIS do 5 dnů ode dne konání zkoušky požádat o stanovení jiného termínu zkoušky s tím, že musí prokázat důvody zvláštního zřetele hodné své neúčasti a uhradit Ministerstvu spravedlnosti poplatek ve výši 10 000 Kč. Oba zmíněné úkony lze přitom učinit jedním podáním.

Náležitosti žádosti o stanovení jiného náhradního termínu zkoušky jsou uvedeny v § 4 vyhlášky s tím, že podle § 4 odst. 4 vyhlášky  k ní uchazeč připojí doklad prokazující důvod (zvláštního zřetele hodný) jeho neúčastni na zkoušce a doklad o zaplacení poplatku vyžadovaného zákonem ve výši 10 000 Kč.

K žádosti, ke které uchazeč nepřipojí doklady podle § 4 odst. 4 vyhlášky, se podle § 4 odst. 5 vyhlášky nepřihlíží.

Jestliže se uchazeč řádně neomluví bez zbytečného odkladu jakmile se o důvodech (zvláštního zřetele hodných) své neúčasti dozví, nejpozději v den konání zkoušky, je podle § 11 odst. 1 vyhlášky hodnocen stupněm neuspěl. Jedinou výjimku, neomluví-li se uchazeč včas, tvoří § 11 odst. 4 vyhlášky s tím, že pokud požádá o stanovení jiného náhradního termínu (§ 24 odst. 4 ZIS), přičemž k žádosti připojí písemnou omluvu a prokáže, že svoji neúčast na zkoušce nemohl omluvit včas z důvodů zvláštního zřetele hodných, umožní mu Ministerstvo spravedlnosti vykonat zkoušku v jiném náhradním termínu.

Důsledek řádného nepodání žádost

Ten, kdo při zkoušce neuspěl, ať už z důvodu nepodání řádné žádosti o stanovení jiného (náhradního) termínu, nebo z důvodu negativního hodnocení a nepodal ve stanovené době žádost o opakování podle § 24 odst. 2 ZIS, může podat novou žádost o vykonání zkoušky až po uplynutí 3 let ode dne konání zkoušky, při níž naposled neuspěl. Totéž platí, pokud uchazeč u zkoušky neuspěl ani při jejím druhém opakování (§ 24 odst. 3 ZIS).

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.