Jak zvláštní zkouška probíhá?

Místo konání

Obsah a další náležitosti písemné části zkoušky upravuje vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců (dále jen „vyhláška“).

Zvláštní zkouška insolvenčních správců se koná v budově Ministerstva spravedlnosti na adrese Vyšehradská 16, 128 00 Praha 2 s tím, že je veřejná.

Zvláštní zkouška insolvenčních správců je ústní a trvá nejdéle 2 hodiny.

Tematické okruhy pro zvláštní zkoušky insolvenčních správců

Za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce zvláštního insolvenčního správce se při zvláštní zkoušce zjišťují znalosti z oblastí stanovenými § 3 odst. 4 vyhlášky. Vyhláška nestanovuje konkrétní zkoušené okruhy (otázky).

Za účelem přiblížení obsahu zkoušené materie lze níže nalézt informativní seznam tematických okruhů pro zvláštní zkoušku insolvenčního správce.

Jednotlivé tematické okruhy jsou doplněny seznamem podbodů. Seznam podbodů má zkoušeným uchazečům zejména ulehčit přípravu ke zvláštní zkoušce insolvenčního správce a poskytnout představu o důležitých aspektech zkoušené problematiky. Obsah zkoušené materie v rámci jednotlivých tematických okruhů není seznamem podbodů jakkoli omezen.

Výsledky zvláštní zkoušky

O výsledku zvláštní zkoušky rozhodne zvláštní zkušební komise na základě neveřejné porady zpravidla bezprostředně po skončení zvláštní zkoušky (§ 10 odst. 5 vyhlášky).

Zvláštní zkušební komise

Zkušební komise pro zvláštní zkoušky insolvenčních správců je osmičlenná a stálá.

Složení zvláštní zkušební komise
  • JUDr. Jaroslav Bureš (předseda),
  • Mgr. Petr Kuhn, MBA,
  • Ing. Michal Kuděj,
  • Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.,
  • Mgr. Rostislav Krhut,
  • JUDr. Jiří Grygar, Ph.D.,
  • Mgr. Ing. Daniel Tyraj,
  • JUDr. Andrej Madliak.

Samostatný výkon zkoušky

Uchazeč je povinen při zvláštní zkoušce pracovat samostatně. Ten uchazeč, který v průběhu zvláštní zkoušky porušil svoji povinnost pracovat samostatně nebo jinak rušil průběh zvláštní zkoušky, může být ze zvláštní zkoušky vyloučen. Pokud byl uchazeč ze zvláštní zkoušky vyloučen, hodnotí se stupněm neuspěl.

Podjatost

Uchazeč má právo vznést námitku podjatosti k osobám členů zvláštní zkušební komise nejpozději před zahájením zvláštní zkoušky, přičemž o tom musí být předsedou zkušební komise poučen. Vznesená námitka podjatosti nebrání vykonání zvláštní zkoušky (§ 7b odst. 2 vyhlášky).

Písemné odůvodnění námitky podjatosti je uchazeč povinen zaslat ministerstvu nejpozději do 10 dnů ode dne konání zvláštní zkoušky, a to včetně uvedení člena zvláštní zkušební komise, proti kterému námitka podjatosti směřuje, a důkazů, které dokládají tvrzenou podjatost. K vznesená námitce podjatosti, která nebyla řádně a včas odůvodněná, se nepřihlíží (§ 7b odst. 3 vyhlášky).

Řádně a včas odůvodněnou námitku podjatosti ministerstvo do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení posoudí a současně zašle uchazeči vyrozumění o způsobu vyřízení námitky.

Je-li námitky podjatosti důvodná, k hodnocení zkoušky se nepřihlíží a ministerstvo umožní uchazeči vykonání zkoušky v nejbližším náhradním termínu, přičemž členem zkušební komise nebude osoba, jejíž podjatost byla namítána (7b odst. 4 vyhlášky).

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.