Často kladené dotazy

Počínaje dnem 1. 7. 2017, tedy dnem účinnosti zákona č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen „insolvenční zákon“), mohou návrh na povolení oddlužení spojený s insolvenčním návrhem nebo návrh na povolení oddlužení navazující na věřitelem dříve podaný insolvenční návrh, sepsat a podat tyto osoby:

(a) dlužník – fyzická osoba, pokud má právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu nebo pokud vykonal zkoušku insolvenčního správce;

(b) dlužník – právnická osoba, pokud za ni jedná osoba uvedená v § 21 občanského soudního řádu, která má právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu nebo vykonala zkoušku insolvenčního správce;

(c) za dlužníka akreditovaná osoba, tedy právnická osoba, které byla rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení;

(d) za dlužníka advokát, notář, soudní exekutor nebo insolvenční správce;

(e) do 1. 7. 2018 za dlužníka taková právnická osoba, která splňuje podmínky přechodného ustanovení novely insolvenčního zákona (Čl. II, bod 2.), tj. která ke dni 1. 7. 2017 vykonávala nikoliv za účelem dosažení zisku nejméně po dobu 6 měsíců činnost odpovídající některé z činností, které jsou nově zahrnuty mezi služby v oblasti oddlužení.

Akreditované osobě nenáleží odměna ani jiné plnění za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390 odst. 1 insolvenčního zákona nebo poskytnutí jiné služby poskytované v oblasti oddlužení nebo v souvislosti s oddlužením.

Advokátovi, notáři, soudnímu exekutorovi nebo insolvenčnímu správci náleží za sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390 odst. 1 insolvenčního zákona odměna, jejíž maximální výše činí 4 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a v případě společného oddlužení manželů 6 000 Kč bez daně z přidané hodnoty. V odměně je zahrnuta také náhrada nákladů vynaložených v souvislosti se sepisem a podáním uvedených návrhů. Za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390 odst. 1 insolvenčního zákona a další činnosti s tím nezbytně spojené, zejména poradu s klientem a odstranění vad návrhu, jiné plnění advokátovi, notáři, soudnímu exekutorovi nebo insolvenčnímu správci nenáleží. Úhradu odměny nemohou tyto osoby požadovat přímo od dlužníka, ale musejí ji ve stanovené lhůtě uplatnit v insolvenčním řízení jako pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou.

Službami poskytovanými v oblasti oddlužení jsou sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390 odst. 1 insolvenčního zákona a další činnosti s tím nezbytně spojené, zejména porada s klientem a odstranění vad návrhu. Služby v oblasti oddlužení mohou poskytovat pouze akreditované osoby, tedy právnické osoby, kterým byla rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Činnost stejného obsahu mohou za podmínek upravených insolvenčním zákonem vykonávat též advokáti, notáři, soudní exekutoři a insolvenční správci.

O akreditaci může požádat právnická osoba, která splňuje podmínky uvedené v § 418b insolvenčního zákona. Podrobné informace pro žadatele o akreditaci jsou k dispozici v sekci Žádost o akreditaci.

Poskytovatelé odborného sociálního poradenství registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (dále jen „zákon o sociálních službách“) budou moci i nadále bez nutnosti akreditace poskytovat dluhové poradenství podle tohoto speciálního zákona včetně zhodnocení předpokladů klienta pro vstup do oddlužení.

Obdobně budou moci bez akreditace vykonávat tuto poradenskou činnost i sociální pracovníci obecních či krajských úřadů, kteří poskytují komplexní pomoc osobám při řešení nepříznivé sociální situace podle zákona o sociálních službách nebo podle jiné příslušné právní úpravy. V těchto případech se jedná o činnost upravenou zvláštním předpisem, která nespadá pod věcnou působnost insolvenčního zákona a na kterou se nevztahuje dohledová pravomoc Ministerstva spravedlnosti stanovená insolvenčním zákonem.

Uvedený závěr se vztahuje na sociální poradenství v oblasti dluhové problematiky, zahrnující mimo jiné též zjištění stavu dluhů a vyhodnocení podmínek pro oddlužení. Novela insolvenčního zákona však s účinností od 1. 7. 2017 může zasahovat do činnosti sociálních pracovníků v tom ohledu, že až na výjimky zavádí povinné zastoupení dlužníka při sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení spojeného s insolvenčním návrhem nebo návrhu na povolení oddlužení navazujícího na věřitelem dříve podaný insolvenční návrh.

Ministerstvo spravedlnosti pro účely svých dohledových pravomocí považuje v souladu se stávající praxí proces přípravy, respektive předvyplnění návrhu na povolení oddlužení, rovněž za součást dluhového poradenství poskytovaného podle zákona o sociálních službách nebo jiného speciálního předpisu ze sociální oblasti. To však v žádném ohledu nesnižuje případnou odpovědnost kvalifikovaného subjektu (tedy akreditované osoby anebo advokáta, notáře, soudního exekutora či insolvenčního správce), jenž návrh za dlužníka podá, neboť kvalifikovaný subjekt je ze zákona odpovědný i za sepis návrhu (srov. § 390a odst. 1 insolvenčního zákona).

Subjekty poskytující sociální služby se za splnění podmínek stanovených novelou insolvenčního zákona mohou přirozeně též ucházet o udělení akreditace pro poskytování

služeb v oblasti oddlužení. V případě, že registrovaný poskytovatel odborných sociálních služeb obdrží akreditaci, může jako akreditovaná osoba podávat návrh na povolení oddlužení za dlužníka podle příslušných ustanovení insolvenčního zákona. Tím ovšem není dotčen výše uvedený závěr, že dohledový orgán u takového poskytovatele považuje činnosti předcházející podání návrhu na povolení oddlužení za poskytování dluhového poradenství podle speciálního právního předpisu, tj. zákona o sociálních službách, a nikoli v tomto rozsahu za poskytování služeb v oblasti oddlužení podle obecné právní úpravy insolvenčního zákona.

Formulář návrhu na povolení oddlužení nedozná v souvislosti s novelizací insolvenčního zákona účinnou od 1. 7. 2017 žádných změn. Akreditovaná osoba ve stávajícím formuláři v rubrice „Podpisem stvrzuje:“  vyznačí bod 25:  „Jiná osoba – právnická osoba“ a návrh poté opatří uznávaným elektronickým podpisem, případně bez dalšího podá prostřednictvím datové schránky, pro kterou platí tzv. fikce podpisu ve smyslu § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění. K návrhu přiloží zvláštní plnou moc udělenou dlužníkem pro účely sepisu a podání návrhu, opatřenou úředně ověřeným podpisem dlužníka v souladu s § 97 odst. 3 insolvenčního zákona. Pro zachování právních účinků ověření podpisu na plné moci je nutné při jejím převodu z listinné do elektronické podoby provést autorizovanou konverzi dokumentu ve smyslu § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.

Podle převažujícího výkladu příslušných zákonných ustanovení (§ 80a odst. 1 a odst. 3 insolvenčního zákona) ze strany zástupců insolvenčních soudů jsou akreditované osoby povinny činit podání včetně příloh v elektronické podobě do datové schránky soudu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Nebude tedy možné návrh ani přílohy posílat poštou či osobně doručovat do podatelny soudu, ledaže půjde o výjimečné okolnosti podle druhé věty § 80a odst. 1 insolvenčního zákona (např. náhlá nefunkčnost hardwaru, softwaru, nebo jiný mimořádný technický problém ohrožující dodržení lhůty).

Ano, průběžně aktualizovanou databázi důležitých soudních rozhodnutí a odborných článků naleznete na těchto stránkách v sekci Vzdělávání insolvenčních správců.

Akreditovaná osoba je dle § 418e odst. 1 insolvenčního zákona povinna hlásit změny týkající se údajů obsažených v rozhodnutí o udělení akreditace, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo.

Akreditovaná osoba při hlášení těchto změn postupuje analogicky jako při podání původní žádosti o udělení akreditace (viz informace dostupné na https://insolvence.justice.cz/informace-pro-zadatele/https://insolvence.justice.cz/informace-pro-zadatele/zadost-o-akreditaci/).

Pro účel nahlášení těchto změn však není k dispozici povinný formulář jako v případě podání původní žádosti, akreditovaná osoba proto může nahlásit tyto změny standardní formou (tj. dopisem bez zvláštních náležitostí), a to nejlépe v elektronické podobě do datové schránky ministerstva (ID dat. schránky: kq4aawz) či emailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem na adresu posta@msp.justice.cz, případně v listinné podobě (úřední ověření podpisu se nevyžaduje) na adresu ministerstva: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2.

Změna názvu, sídla, právní formy či IČO akreditované osoby

V případě, že se změní název či sídlo, případně právní forma nebo IČO, akreditovaná osoba doloží tuto změnu příslušným aktuálním výpisem z veřejného rejstříku nebo jiné evidence, reflektujícím danou změnu, případně na tento výpis ve svém podání odkáže.

Nové prostory k poskytování služeb v oblasti oddlužení

Došlo-li ke změně ve výčtu prostor, kde akreditovaná osoba služby v oblasti oddlužení poskytuje, je nutné kromě sdělení nové adresy doložit vlastnické nebo jiné užívací právo k těmto prostorám (tj. doložit kopii listu vlastnictví, nájemní smlouvy, apod.). Uvedení údajů o provozní době určené pro styk s veřejností a telefonickém a e-mailovém spojení není povinné. Údaje je však z praktických důvodů vhodné poskytnout, neboť budou zaneseny do seznamu akreditovaných osob v zájmu usnadnění dostupnosti služeb klientům.

Nová odborně způsobilá fyzická osoba

Pokud došlo ke změně odborně způsobilé fyzické osoby dle § 418b odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona, je nutno k řádnému ohlášení této změny doložit:

  • kopii diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce prokazujícího získání vysokoškolského vzdělání v rámci magisterského studijního programu oborů práva nebo ekonomie;
  • kopii dokladu prokazujícího existenci smluvního vztahu (pracovní smlouva, DPP, DPČ, smlouva o poskytování právních služeb, atd.) s akreditovanou osobou;
  • prohlášení, v němž fyzická osoba odkáže na příslušný smluvní vztah a prohlásí, že v jeho rámci bude pro žadatele současně vykonávat činnost odborně způsobilé osoby pro poskytování služeb v oblasti oddlužení (nevyplývá-li toto přímo z dokladu o smluvním vztahu);
  • výpis z rejstříku trestů nebo obdobné evidence či rovnocenný doklad vydaný cizím státem v případě cizinců (u občanů ČR postačí sdělení údajů potřebných k tomu, aby si ministerstvo vyžádalo výpis z rejstříku trestů, tj. rodné číslo, rodné příjmení a místo narození).

Změna v okruhu osob dle § 418b odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona

Pokud se změnil okruh osob dle § 418b odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona (tj. zakladatelů, členů, členů statutárního nebo kontrolního orgánu a těch zaměstnanců a jiných osob ve smluvním vztahu k akreditované osobě, kteří se podílejí na poskytování služeb v oblasti oddlužení), je nutné prokázat bezúhonnost těchto osob, a to analogicky k postupu u odborně způsobilé fyzické osoby (tj. doložit výpis z rejstříku trestů či obdobný doklad nebo údaje sloužící k vyžádání výpisu ministerstvem).