Informace pro žadatele o akreditaci pro poskytování služeb v oblasti oddlužení

Služby v oblasti oddlužení: S účinností od 1. 7. 2017 zavádí zákon č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen „insolvenční zákon“), nový institut služeb v oblasti oddlužení. Služby v oblasti oddlužení jsou definovány v § 418a insolvenčního zákona jako sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390 odst. 1 insolvenčního zákona a další činnosti s tím nezbytně spojené, zejména porada s klientem a odstranění vad návrhu. Služby v oblasti oddlužení mohou poskytovat zásadně pouze akreditované osoby, a to bez nároku na odměnu či jiné plnění. Akreditovanou osobou je právnická osoba, které byla rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR (dále jen „ministerstvo“) udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Činnosti stejného obsahu mohou dále vykonávat pouze zástupci tzv. regulovaných profesí (tj. advokáti, notáři, soudní exekutoři a insolvenční správci), a to za úplatu v zákonem omezené výši.

Akreditace: O udělení akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení (dále jen „akreditace“) rozhoduje ministerstvo. Žádost o akreditaci může podat právnická osoba, která splňuje podmínky uvedené v § 418b insolvenčního zákona. Akreditované osoby se zapisují do seznamu akreditovaných osob vedeného ministerstvem a uveřejněného na webových stránkách https://sako.justice.cz/.

Žádost o akreditaci: K vyhotovení žádosti o akreditaci (dále jen „žádost“) lze použít formulář ve formátu PDF, který je k dispozici v sekci „Žádost o akreditaci“. Tamtéž jsou k dispozici rovněž pokyny pro vyplnění formuláře a připojení povinných příloh k žádosti.

Způsob podání žádosti: Žádost je možno ministerstvu podat:

1. v elektronické podobě, a to:

a) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu posta@msp.justice.cz; nebo

b) do datové schránky – ID dat. schránky: kq4aawz , případně

2. v listinné podobě (úřední ověření podpisu se nevyžaduje) na adresu ministerstva: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2.

Ministerstvo s ohledem na následné zpracování žádostí a zápis údajů do seznamu akreditovaných osob vyzývá žadatele, aby podle svých možností upřednostnili podání žádosti elektronickou cestou.

Přílohy žádosti: Při podání žádosti v elektronické podobě se přílohy přikládají rovněž v elektronické podobě bez nutnosti autorizované konverze. Při podání žádosti v listinné podobě se přílohy přikládají jako originály nebo prosté kopie bez nutnosti úředního ověření. V průběhu akreditačního řízení si ministerstvo může vyžádat předložení originálu nebo úředně ověřené kopie listin zaslaných v elektronické podobě nebo doručených v listinné podobě.

Čas podání žádosti: Žádost lze ministerstvu doručit nejdříve dne 1. 7. 2017. Žádosti doručené před tímto datem ministerstvo odloží pro věcnou nepříslušnost podle § 43 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále  jen „správní řád“).

 Bez poplatku: Podání žádosti nepodléhá správnímu poplatku.

Akreditační řízení: Ministerstvo rozhoduje o žádosti ve správním řízení podle správního řádu. Lhůta pro vydání rozhodnutí činí 30 dnů, nelze-li rozhodnout bez zbytečného odkladu. V případech stanovených správním řádem může být tato lhůta prodloužena až na 60 dnů. Akreditace se uděluje na dobu pěti let od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení akreditace. Její platnost může být opakovaně prodloužena vždy o dalších pět let. Akreditace je nepřevoditelná a nepřechází na právního nástupce. Ministerstvo udělenou akreditaci zruší, pokud akreditovaná osoba přestane splňovat podmínky pro její udělení. O zrušení akreditace může ministerstvo rozhodnout také v případě, že akreditovaná osoba závažným způsobem porušila nebo opakovaně porušuje povinnost stanovenou insolvenčním zákonem nebo zákonem č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), v platném znění.

Poskytování služeb před vydáním akreditace: V období do udělení akreditace lze služby v oblasti oddlužení poskytovat za podmínek stanovených v Čl. II bod 2. zákona č. 64/2017 Sb. Podle tohoto přechodného ustanovení právnická osoba, která ke dni 1. 7. 2017 vykonává nikoliv za účelem dosažení zisku nejméně po dobu 6 měsíců činnost odpovídající některé z činností, které jsou zahrnuty mezi služby v oblasti oddlužení ve smyslu § 418a insolvenčního zákona, může poskytovat služby v oblasti oddlužení po dobu 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti toho zákona bez akreditace. Při podání návrhu na povolení oddlužení (anebo také insolvenčního návrhu) za dlužníka právnická osoba k návrhu připojí prohlášení, že návrh podává jako osoba oprávněná podle Čl. II bodu 2. zákona č. 64/2017 Sb. (případně výslovně uvede, že od určitého data nikoliv za účelem dosažení zisku vykonává příslušné činnosti zahrnuté nyní do služeb v oblasti oddlužení). Soudy pak v případě pochybností mají možnost oznámit dotyčnou právnickou osobu ministerstvu, které věc prošetří v rámci své dohledové pravomoci. Tato okolnost však nebude mít vliv na zahájené insolvenční řízení.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.