Informace k prodloužení akreditace k poskytování služeb v oblasti oddlužení

S ohledem na skutečnost, že prvním akreditovaným osobám bude v druhé polovině roku 2022 končit platnost udělených akreditací k poskytování služeb v oblasti oddlužení (udělována na 5 let), ministerstvo připomíná, že v případě zájmu o prodloužení akreditace si musí akreditované osoby o její prodloužení požádat.

Úvodem přijměte informaci, že akreditované osoby, u nichž se bude blížit uplynutí lhůty, na kterou jim byla akreditace udělena, budou ministerstvem s dostatečným předstihem vyrozuměny zvláštním přípisem, v rámci kterého vedle upozornění na blížící se konec jejich akreditace obdrží rovněž ucelené informace, jak postupovat při podání žádosti o její prodloužení.

Vzhledem k množícím se dotazům akreditovaných osob na podobu a náležitosti podání žádosti o prodloužení akreditace k poskytování služeb v oblasti oddlužení si nad rámec výše uvedeného dovolujeme odkázat na následující informace.

Ačkoliv zákon požaduje za včasnou každou žádost, která byla podána před uplynutím platnosti původní akreditace, o prodloužení akreditace je vhodné (s ohledem na nutnost odstraňování případných vad žádosti) požádat s předstihem 1 až 2 měsíce před uplynutím doby platnosti (5 let od data udělení akreditace). Žádat ve větším předstihu než 3 měsíce není účelné.

Je možné žádat „volnou formou“ (nebyl vytvořen závazný formulář specificky určený pro tento úkon). Ministerstvo nicméně akreditovaným osobám doporučuje, aby pro podání žádosti o prodloužení akreditace využily formulář žádosti o udělení akreditace dostupný na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti (viz https://insolvence.justice.cz/informace-pro-zadatele/zadost-o-akreditaci/), přičemž je ovšem nutné uvést, že se jedná o žádost o prodloužení akreditace (např. v průvodním dopise).

Shora uvedený formulář je pro tento účel vhodný zejména z toho důvodu, že při posouzení žádosti o prodloužením akreditace musí být ověřeno, zda jsou stále splněny podmínky potřebné pro její udělení. Akreditovaná osoba je tedy v rámci žádosti o prodloužení akreditace fakticky povinna doložit splnění všech podmínek, jako při podání prvotní žádosti o udělení akreditace.

Akreditovaná osoba však bude mít možnost v rámci žádosti o prodloužení akreditace pouze odkázat na dokumenty, které jsou již ve spisu založeny, takové dokumenty pak nebude nutné znovu dokládat. Pokud doklady založené ve spisu nebudou dostatečné k prokázání, že předmětná podmínka k udělení akreditace je nadále splněna (případně nebudou aktuální), bude nutné její splnění (trvání) doložit aktuálními podklady. Příkladem podmínky, jejíž splnění bude v každém případě nutné doložit aktuálním dokladem, je podmínka uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s poskytováním služeb v oblasti oddlužení.

Bližší informace ke způsobu prokázání (doložení) splnění jednotlivých podmínek v rámci žádosti o prodloužení akreditace naleznete zde.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.