Informace k prodloužení akreditace k poskytování služeb v oblasti oddlužení

S ohledem na skutečnost, že prvním akreditovaným osobám bude v druhé polovině roku 2022 končit platnost udělených akreditací k poskytování služeb v oblasti oddlužení (udělována na 5 let), ministerstvo připomíná, že v případě zájmu o prodloužení akreditace si musí akreditované osoby o její prodloužení požádat.

Úvodem přijměte informaci, že akreditované osoby, u nichž se bude blížituplynutí lhůty, na kterou jim byla akreditace udělena, budou ministerstvem s dostatečným předstihem vyrozuměny zvláštním přípisem, v rámci kterého vedle upozornění na blížící se konec jejich akreditace obdrží rovněž ucelené informace, jak postupovat při podání žádosti o její prodloužení.

Vzhledem k množícím se dotazům akreditovaných osob na podobu a náležitosti podání žádosti o prodloužení akreditace k poskytování služeb v oblasti oddlužení si nad rámec výše uvedeného dovolujeme odkázat na následující informace.

O prodloužení akreditace je vhodné požádat přibližně 2 až 3 měsíce před uplynutím původní doby platnosti (5 let od data udělení akreditace). Je možné žádat „volnou formou“ (nebyl vytvořen závazný formulář specificky určený pro tento úkon). Ministerstvo nicméně akreditovaným osobám doporučuje, aby pro podání žádosti o prodloužení akreditace využily formulář žádosti o udělení akreditace dostupný na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti (viz https://insolvence.justice.cz/informace-pro-zadatele/zadost-o-akreditaci/), neboť při posouzení žádosti o prodloužením akreditace musí být ověřeno, zda jsou stále splněny podmínky potřebné pro její udělení. Akreditovaná osoba je tedy v rámci žádosti o prodloužení akreditace fakticky povinna doložit splnění všech podmínek, jako při podání prvotní žádosti o udělení akreditace.

Akreditovaná osoba však bude mít možnost v rámci žádosti o prodloužení akreditace pouze odkázat na dokumenty, které jsou již ve spisu založeny, takové dokumenty pak nebude nutné znovu dokládat. Pokud doklady založené ve spisu nebudou dostatečné k prokázání, že předmětná podmínka k udělení akreditace je nadále splněna (případně nebudou aktuální), bude nutné její splnění (trvání) doložit aktuálními podklady. Příkladem podmínky, jejíž splnění bude v každém případě nutné doložit aktuálním dokladem, je podmínka uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s poskytováním služeb v oblasti oddlužení.

Bližší informace ke způsobu prokázání (doložení) splnění jednotlivých podmínek v rámci žádosti o prodloužení akreditace naleznete zde.