Sepisovatelé návrhu

Je návrh na povolení oddlužení totéž co insolvenční návrh?

NE, není. Je důležité vědět, že mezi insolvenčním návrhem a návrhem na povolení oddlužení existuje rozdíl.

 • Insolvenční návrh je návrh na zahájení řízení a může ho podat jak dlužník, tak jeho věřitel.
 • Návrh na povolení oddlužení je návrh na konkrétní způsob řešení úpadku (a to oddlužení) a může ho podat jen dlužník.

Pokud insolvenční návrh podává dlužník, musí s ním spojit návrh na povolení oddlužení. Pokud insolvenční návrh podává věřitel, má dlužník do 30 dnů od doručení návrhu možnost podat návrh na povolení oddlužení.

Manželé mají možnost podat jeden společný insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení.

Mohu návrh na povolení oddlužení sepsat a podat sám?

NE, nemůžete, pokud nemáte magisterské právnické nebo ekonomické vzdělání nebo jste nevykonal zkoušku insolvenčního správce (v případě právnické osoby pokud za Vás nejedná osoba, která tyto podmínky splňuje).

Kdo mi tedy sepíše a podá návrh na povolení oddlužení?

Možností je několik:

 • advokát,
 • notář,
 • soudní exekutor (pokud proti dlužníkovi nebo jeho manželu nevede exekuční řízení),
 • insolvenční správce,
 • akreditovaná osoba (seznam akreditovaných osob naleznete zde), a
 • do 1. 7. 2018 i osoba podle přechodných ustanovení – tedy osoba, která před 1. 7. 2017 nejméně 6 měsíců poskytovala neziskově služby v oblasti oddlužení (tj. sepis a podání návrhu, odstranění vad návrhu, porada s klientem apod.).

Nikdo jiný nesmí za dlužníka insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení podat!

Přehled osob z řad advokátů, notářů, exekutorů a insolvenčních správců, kteří jsou připraveni za Vás sepsat a podat návrh na povolení oddlužení, naleznete v databázi VESTA (dobrovolná evidence těchto subjektů).

Jakou odměnu za to může žádat?

Osoba, která za dlužníka sepsala a podala návrh na povolení oddlužení, může žádat:

 • advokát – jednotlivec 4.000 Kč + DPH (= 4.840 Kč) / manželé 6.000 Kč + DPH (= 7.260 Kč),
 • notář – jednotlivec 4.000 Kč + DPH (= 4.840 Kč) / manželé 6.000 Kč + DPH (= 7.260 Kč),
 • soudní exekutor – jednotlivec 4.000 Kč + DPH (= 4.840 Kč) / manželé 6.000 Kč + DPH (= 7.260 Kč),
 • insolvenční správce – jednotlivec 4.000 Kč + DPH (= 4.840 Kč) / manželé 6.000 Kč + DPH (= 7.260 Kč),
 • akreditovaná osobabezplatně, a
 • do 1. 7. 2018 i osoba podle přechodných ustanoveníbezplatně.

Tato odměna zahrnuje i náklady vynaložené v souvislosti se sepisem a podáním návrhu (tj. odstranění vad návrhu, porada s klientem apod.).

Tato osoba nesmí žádat žádné další plnění!

Kdy musím tuto odměnu zaplatit?

Osoba, která za Vás sepsala a podala návrh, si pohledávku na odměnu musí přihlásit do insolvenčního řízení jako pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (pohledávky z této skupiny se v insolvenčním řízení uspokojují v plné výši kdykoliv po rozhodnutí o úpadku), nesmí úhradu žádat přímo po dlužníkovi!

Co musí návrh na povolení oddlužení obsahovat?

Návrh na povolení oddlužení musí být povinně podán na formuláři, který i s pokyny k vyplnění naleznete zde (k dispozici je jak pdf verze pro vyplnění na počítači, tak pdf verze pro ruční vyplnění).

Návrh na povolení oddlužení musí obsahovat:

 • identifikaci dlužníka (jméno a příjmení/název osoby, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště/sídla)
 • identifikaci osoby, která je oprávněna jednat za dlužníka (stejné údaje jako u dlužníka)
 • popis rozhodných skutečností, které dokládají, že je dlužník v úpadku (např. že má dlužník více věřitelů a závazky déle než 30 dnů po splatnosti, které není schopen plnit, a proč, tedy obvykle výčet konkrétních věřitelů a dluhů a popis vývoje dluhové situace dlužníka)
 • navrhovaný způsob oddlužení (plněním splátkového kalendáře / zpeněžením majetkové podstaty)
 • odůvodnění výše hodnoty plnění, které v průběhu oddlužení obdrží nezajištění věřitelé (tedy informace o mzdě a jiných příjmech dlužníka a předpokládaném procentuálním uspokojení nezajištěných věřitelů)
 • očekávané příjmy dlužníka v následujících 5 letech (informace o mzdě a jiných příjmech dlužníka, např. plnění z darovacích smluv)
 • údaje o všech dlužníkových příjmech za poslední 3 roky včetně dokladů (např. výplatních pásek)
 • počet vyživovaných osob (zjm. manžel/ka a děti)
 • odůvodněný návrh, pokud dlužník žádá o stanovení jiné než zákonné výše měsíčních splátek
 • seznam veškerého majetku dlužníka (zajištěného i nezajištěného)
 • seznam veškerých závazků dlužníka (zajištěných i nezajištěných, vykonatelných i nevykonatelných)
 • výpis z rejstříku trestů, který není starší než 3 měsíce
 • darovací smlouva s úředně ověřenými podpisy, pochází-li část příjmů dlužníka z takové smlouvy

Doporučujeme shromáždit tyto údaje před návštěvou některé z osob oprávněných sepsat a podat návrh, neboť tím výrazně urychlíte celý postup.

 Formulář pro vyplnění na počítači

 Formulář pro ruční vyplnění

 Pokyny k vyplnění formulářů

 

Informace zde uvedené mají veřejnosti sloužit k základní orientaci v insolvenčním řízení. Nenahrazují a nahradit nemohou kvalifikovanou právní pomoc advokátů, notářů, exekutorů a jiných osob povolaných poskytovat právní služby.