Co Vás čeká po podání návrhu

Jak poznám, že mé insolvenční řízení bylo zahájeno?

Zahájení insolvenčního řízení se oznamuje vyhláškou, kterou soud v případě dlužnického insolvenčního návrhu spojené s návrhem na povolení oddlužení musí v insolvenčním rejstříku zveřejnit do 3 pracovních dnů ode dne dojití soudu (podle úpravy účinné od 1. 6. 2019).

V insolvenčním rejstříku můžete online sledovat průběh svého insolvenčního řízení, protože soud v něm zveřejňuje velké množství dokumentů (Vaše podání, zprávy insolvenčního správce, svá usnesení apod.).

Co pro mě znamená, že se mnou bylo zahájeno insolvenční řízení?

Především to znamená, že na majetek náležející do majetkové podstaty nesmí být prováděny exekuce. Výjimka platí pro pohledávky za majetkovou podstatou (hotové výdaje a odměna insolvenčního správce, daně, poplatky a pojistné na sociální zabezpečení aj.) a pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou (pracovněprávní pohledávky Vašich zaměstnanců, zákonné výživné aj.), které mohou být i po zahájení insolvenčního řízení uspokojovány exekucí, avšak pouze na základě rozhodnutí insolvenčního soudu.

Dále to znamená, že vůči Vám mohou věřitelé své pohledávky uplatnit jen přihláškou v rámci insolvenčního řízení.

Zároveň nesmíte nikoliv zanedbatelně zmenšit svůj majetek nebo zapříčinit podstatné změny v jeho skladbě nebo využití.

Jak bude řízení probíhat po zveřejnění vyhlášky o jeho zahájení?

Soud rozhodne, zda se dlužník nachází v úpadku. Pokud ano, vydá rozhodnutí o úpadku.

Rozhodnutí o úpadku musí obsahovat několik výroků:

  1. zjištění úpadku dlužníka – „Z j i š ť u j e  s e úpadek dlužníka XXX.“
  2. ustanovení insolvenčního správce pro dané řízení – „Insolvenčním správcem se ustanovuje XXX.“
  3. údaj o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí„Účinky rozhodnutí o úpadku nastávají dnem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku / dnem XXX v XXX.“
  4. výzvu věřitelům, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká mají zajišťovací práva k dlužníkovu majetku
  5. výzvu věřitelům k přihlašování pohledávek ve lhůtě 2 měsíců (od 1. 6. 2019 je lhůta k přihlašování pohledávek jednotná bez ohledu na způsob řešení úpadku) s poučením o následcích jejího zmeškání
  6. uložení dlužníkovi ve stanovené lhůtě povinnost sestavit a odevzdat insolvenčnímu správci seznam svého majetku s uvedením svých dlužníků, pokud tak dlužník již neučinil

Další výroky se liší podle toho, zda je nebo není s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení.

Pokud je, obsahuje rozhodnutí dále:

  1. výzvu, aby přihlášení věřitelé insolvenčnímu soudu případně sdělili svůj zájem o výkon funkce ve věřitelském orgánu
  2. výrok o povinnosti dlužníka platit zálohy na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce.

Pokud není, obsahuje rozhodnutí dále:

  1. místo a termín konání schůze věřitelů (do 3 měsíců od rozhodnutí o úpadku)
  2. místo a termín přezkumného jednání (do 2 měsíců po skončení lhůty pro přihlašování pohledávek).

Pokud je rozhodnutí o úpadku vydáno na základě Vašeho (dlužnického) insolvenčního návrhu, není proti němu přípustné odvolání. Pokud je vydáno na základě věřitelského insolvenčního návrhu, můžete se proti němu jako dlužník odvolat.

Kdo určí osobu, která bude mým insolvenčním správcem?

Na začátku řízení ustanoví insolvenčního správce do funkce v konkrétním řízení insolvenční soud. Není to však na jeho libovůli, insolvenčním správcům jsou případy přiřazovány na základě rotačního systému (tzv. kolečka), do kterého může soud zasáhnout je ve výjimečných případech a svůj zásah musí odůvodnit.

Velmi zjednodušeně si „kolečko“ představte jako skupinu insolvenčních správců, které může soud ve Vašem řízení ustanovit do funkce, přičemž v této skupině je přesně dané pořadí. Do „kolečka“ se insolvenční správce dostane tak, že má v obvodu příslušného krajského soudu sídlo nebo provozovnu. V určitém okamžiku pak soudce zažádá o určení osoby správce a systém mu přidělí správce, který je v daný okamžik na prvním místě v kolečku. Soudce pak tohoto správce obvykle ustanoví do funkce ve Vašem řízení a takový správce se pak automaticky posouvá na konec kolečka, kde čeká, než i další správci před ním dostanou nějaký případ, teprve pak může přijít znovu na řadu.

V průběhu řízení však může dojít ke změně insolvenčního správce v případě, že se tak rozhodnou věřitelé. Pokud je způsobem řešení úpadku oddlužení, musí pro odvolání správce a ustanovení nového hlasovat nadpoloviční většina všech věřitelů, přičemž tito věřitelé musí mít zároveň nadpoloviční většinu přihlášených pohledávek.

Vy jako dlužník tedy nemůžete rozhodnout o změně správce. Můžete navrhnout jeho zproštění, pokud insolvenční správce neplní řádně své povinnosti, nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí nebo závažně porušil důležitou povinnost (podrobné informace k takové stížnosti naleznete v sekci Stížnost na insolvenčního správce), nemáte však nárok na to, aby soud správce opravdu zprostil a ustanovil nového.

Co bude správce po vydání rozhodnutí o úpadku dělat?

To zčásti záleží na způsobu řešení úpadku. Obecně však správce na začátku činí 2 kroky:

1. Soupis majetkové podstaty

Na začátku správce vždy provede soupis majetkové podstaty, což znamená, že udělá seznam veškerého Vašeho movitého i nemovitého majetku. Za tím účelem s ním musíte spolupracovat a musíte mu umožnit vstup na všechna místa, kde máte nějaký majetek (tedy i do nemovitosti, kde bydlíte). Pokud tak neučiníte, zasáhne soud a prohlídku nařídí.

2. Přezkum pohledávek

Dále je povinností správce přezkoumat přihlášené pohledávky, což znamená, že správce zkoumá, jestli mají Vaše dluhy reálný právní základ (pravost), jestli si věřitelé nepřihlásili více, než na co mají nárok (výše), nebo jestli věřitelé nežádají přednostní uspokojení, na které nemají nárok (pořadí). Pokud správce dojde k závěru, že přihláška pohledávky je v některém z těchto prvků nesprávná, má možnost pohledávku popřít.

Další postup při přezkoumávání pohledávek závisí na způsobu řešení úpadku:

a) způsobem řešení úpadku je oddlužení

Od 1. 7. 2017 se v takovém případě nekoná přezkumné jednání u soudu. Správce vypracuje zprávu o přezkumu, do které uvede své stanovisko a stanovisko dlužníka ke každé přihlášené pohledávce (zda správce nebo dlužník pohledávku popírají či ne), přičemž dlužník musí zprávu o přezkumu podepsat. Stanovisko dlužníka správce zjistí během povinného osobního setkání (datum a místo konání musí správce dlužníkovi sdělit nejméně 7 dní předem). Setkání se může konat na různých místech, záleží na domluvě správce s dlužníkem (nejčastěji to bude na provozovně insolvenčního správce). Soud následně bez jednání rozhodne, zda předloženou zprávu o přezkumu schválí.

b) způsobem řešení úpadku není oddlužení

V takovém případě se koná přezkumné jednání u soudu, na kterém insolvenční správce i dlužník vyjádří svá stanoviska k jednotlivým pohledávkám.

Informace zde uvedené mají veřejnosti sloužit k základní orientaci v insolvenčním řízení. Nenahrazují a nahradit nemohou kvalifikovanou právní pomoc advokátů, notářů, exekutorů a jiných osob povolaných poskytovat právní služby. Informace vychází z právního stavu po tzv. oddlužovací novele insolvenčního zákona účinné od 1. 6. 2019.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.