Termín Čas Místo konání Zkouška Výsledky Poznámka
23. 11. 2022 9:00 Justiční areál Na Míčánkách Obecná - ústní
nejsou k dispozici
20. 10. 2022 9:00 Justiční akademie v Kroměříži Obecná - písemná
nejsou k dispozici
17. 10. 2022 9:00 Ministerstvo spravedlnosti (Vyšehradská 16) Zvláštní
nejsou k dispozici Místnost č. 108 (přízemí).
08. 06. 2022 9:00 Justiční areál Na Míčánkách Obecná - ústní
Výsledky
05. 05. 2022 9:00 Justiční akademie v Kroměříži Obecná - písemná
Výsledky
09. 03. 2022 9:00 Justiční areál Na Míčánkách Obecná - ústní
Výsledky

Aktuality

11.05.2022

Ministerstvo spravedlnosti informuje uchazeče, že v průběhu písemné části zkoušky insolvenčního správce jim není umožněno používat svépomocně tištěná znění právních předpisů. Uchazeči mohou i nadále používat právní informační systémy ASPI a Codexis, a taktéž tištěné verze znění právních předpisů vydané nakladatelstvími (srov. § 9 odst. 4 vyhlášky o zkouškách).

Ministerstvo spravedlnosti přistoupilo k implementaci uvedeného opatření s cílem zamezit porušování povinnosti pracovat samostatně (pouze s povolenými pomůckami) modifikací tištěných znění právních předpisů samotnými uchazeči. Důvodem tohoto postupu jsou zjištění ministerstva při kontrole tištěných právních přepisů, že uchazeči modifikovali vlastní text právního předpisu a doplňovali do něj části nepovolených pomůcek, resp. podkladů (komentáře, soudní rozhodnutí apod.).

Uvedené opatření má za cíl rovněž zajistit hladký a efektivní průběh kontroly tištěných znění právních předpisůzaměstnanci ministerstva spravedlnosti, když svépomocně tištěná znění neumožňují během (zběžné) kontroly rozeznat, zda byl jejich obsah uchazečem modifikován, či nikoliv, a to zejména pokud by chtěl uchazeč použít svépomocně tištěná znění v nikoliv zanedbatelném rozsahu.

Ministerstvo spravedlnosti proto upozorňuje uchazeče, že počínaje termínem písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 20. října 2022 budou uchazeči v průběhu zkoušky moct jako pomůcky používat (kromě kalkulátoru) pouze právní informační systémy ASPI a Codexis (které jim byly k dispozici i doposud) a tištěná znění právních předpisů vydaná nakladatelstvími (srov. § 9 odst. 4 vyhlášky o zkouškách).

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 495.

28.04.2022

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 5. 5. 2022 informovat uchazeče, že vzhledem k zásadnímu zlepšení epidemické situace byla všechna mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví omezující účast na zkouškách zrušena, a to včetně mimořádného opatření upravujícího povinnost mít po celou dobu trvání zkoušky ochranný prostředek dýchacích cest (tj. nosu i úst), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek.

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče, že s ohledem na výše uvedené, a tedy vzhledem k zásadnímu zlepšení současné epidemické situace, nebude již současná epidemická situace nadále obecně akceptována jako vážný či zvláštního zřetele hodný důvod neúčasti uchazeče u zkoušky.

Zároveň si dovolujeme připomenout, že případnou omluvu z termínu zkoušky je třeba Ministerstvu spravedlnosti zaslat písemně nejpozději v den konání zkoušky. Do 5 dnů ode dne konání zkoušky je pak třeba ministerstvo požádat o umožnění jejího konání v jiném nebo jiném náhradním termínu. K žádosti je třeba přiložit doklad o zaplacení příslušného poplatku (7 000 Kč v případě žádosti o jiný termín a 10 000 Kč v případě žádosti o jiný náhradní termín).

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 495.

02.03.2022

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním ústní části zkoušky insolvenčního správce dne 9. 3. 2022 informovat uchazeče, že v současnosti není mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví účast na zkoušce co do povinnosti prokazovat bezinfekčnost nijak omezena. Uchazeči pozvaní k ústní části zkoušky konající se dne 9. 3. 2022 tak nejsou povinni při vstupu prokazovat např. absolvování očkování proti onemocnění covid-19, prodělání tohoto onemocnění, nebo absolvování testu s negativním výsledkem.

Ministerstvo spravedlnosti si rovněž dovoluje informovat uchazeče, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 10. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN, byla stanovena povinnost všem osobám účastnícím se vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě používat po celou dobu trvání zkoušky ochranný prostředek dýchacích cest (tj. nosu i úst), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek podle tohoto mimořádného opatření.

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče, že s ohledem na šíření nové varianty omikron viru SARS-CoV-2, která se vykazuje schopností nejen částečného prolomení ochranného efektu očkování, ale také imunity po prodělání onemocnění, a zároveň tato varianta vykazuje zvýšenou přenosnost a vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví bude pro termín ústní části zkoušky konající se dne 9. 3. 2022 současná situace obecně akceptována jako vážný či zvláštního zřetele hodný důvod neúčasti.

Dovolujeme si připomenout, že omluvu z termínu zkoušky je třeba Ministerstvu spravedlnosti zaslat písemně nejpozději v den konání zkoušky. Do 5 dnů ode dne konání zkoušky je pak třeba ministerstvo požádat o umožnění jejího konání v jiném nebo jiném náhradním termínu. K žádosti je třeba přiložit doklad o zaplacení příslušného poplatku (7 000 Kč v případě žádosti o jiný termín a 10 000 Kč v případě žádosti o jiný náhradní termín).

Chápeme, že současná situace je zejména pro uchazeče o zkoušku nekomfortní. V případě dotazů nás proto neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 495.

21.02.2022

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním zvláštní zkoušky insolvenčního správce dne 28. 2. 2022 informovat uchazeče, že v současnosti platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 8. února 2022, č. j. MZDR 1518/2022-3/MIN/KAN, dovoluje účast na zkoušce bez nutnosti prokazovat bezinfekčnost. Uchazeči pozvaní ke zvláštní zkoušce konající se dne 28. 2. 2022 tak nejsou povinni při vstupu prokazovat např. absolvování očkování proti onemocnění covid-19, prodělání tohoto onemocnění, nebo absolvování testu s negativním výsledkem.

Ministerstvo spravedlnosti si rovněž dovoluje informovat uchazeče, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 10. 2021, č. j. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN, byla stanovena povinnost všem osobám účastnícím se vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě používat po celou dobu trvání zkoušky ochranný prostředek dýchacích cest (tj. nosu i úst), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek podle tohoto mimořádného opatření.

Výše uvedeným není nijak dotčena akceptace současné epidemiologické situace jako vážného či zvláštního zřetele hodného důvodu neúčasti, o níž informovalo ministerstvo spravedlnosti v organizačním opatření ze dne 26. 1. 2022. Pro bližší podrobnosti si dovolujeme odkázat na předmětné organizační opatření (https://insolvence.justice.cz/organizacni-opatreni-ve-veci-duvodu-omluvy-ze-zvlastni-zkousky-insolvencniho-spravce-konajici-se-dne-28-2-2022/).

Chápeme, že současná situace je zejména pro uchazeče o zkoušku nekomfortní. V případě dotazů nás proto neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 495.

28.01.2022

U zvláštních zkoušek insolvenčních správců hlasují všichni členové zkušební komise o celém průběhu zkoušky, zdůraznil Nejvyšší správní soud.

Nejvyšší správní soud se ve svém rozhodnutí vyjádřil k oprávnění členů zkušební komise pro zvláštní zkoušky insolvenčních správců hodnotit celý průběh zvláštní zkoušky, jakož i hlasovat ve vztahu ke zvláštní zkoušce insolvenčního správce jako celku.

Stěžovatel v kasační stížnosti zejména namítal, že každý člen zvláštní zkušební komise hlasuje zvlášť, a to pouze ve vztahu k jím zkoušené problematice (tedy v rámci jednoho ze tří odborných bloků zvláštní zkoušky). Předpokladem hlasování zkušebního komisaře pak bylo podle stěžovatele patřičné vysokoškolské vzdělání vztahující se k vymezené zkušební oblasti.

K těmto námitkám Nejvyšší správní soud konstatoval, že všichni zkoušející jsou oprávněni uchazeče zkoušet v rozsahu stanoveném § 3 odst. 4 vyhlášky č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců (vyhláška o zkouškách), tedy pro celý obsah zkoušky. Jednotliví členové zkušební komise pak hodnotí celý průběh zvláštní zkoušky, přičemž hlasování probíhá o zkoušce jako celku, nikoli podle třech odborných bloků uvedených v protokolu o průběhu zvláštní zkoušky.

Nejvyšší správní soud se tak v dotčeném případě přiklonil k právní argumentaci Ministerstva spravedlnosti, podle které zvláštní zkušební komise jako kolektivní orgán rozhoduje o zkoušce jako celku nadpoloviční většinou hlasů svých členů. Hlasování podle zkoušených oblastí tedy není podle současné právní úpravy možné. Závěry Nejvyššího správního soudu ohledně způsobu hlasování zvláštní zkušební komise jsou pak plně aplikovatelné i na ústní část obecné zkoušky insolvenčních správců.