Termín Čas Místo konání Zkouška Výsledky Poznámka
16. 10. 2024 9:00 Justiční areál Na Míčánkách Obecná - ústní
nejsou k dispozici
26. 09. 2024 9:00 Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, Praha 2 - místnost č. 108 Zvláštní
nejsou k dispozici
12. 09. 2024 9:00 Justiční akademie v Kroměříži Obecná - písemná
nejsou k dispozici
19. 06. 2024 9:00 Justiční areál Na Míčánkách Obecná - ústní
Výsledky
16. 05. 2024 9:00 Justiční akademie v Kroměříži Obecná - písemná
Výsledky
11. 04. 2024 9:00 Krajský soud v Praze (nám. Kinských 5, Praha 5), budova D, III. patro, místnost 301a Zvláštní
Výsledky ZCELA MIMOŘÁDNĚ změna místa konání. Z kapacitních důvodů zkušební místnosti platí, že je veřejnosti doporučena registrace.

Aktuality

06.03.2024

Ministerstvo spravedlnosti si v souvislosti s konáním zvláštní zkoušky insolvenčního správce dne 11. 4. 2024 dovoluje uchazeče a zájemce z řad veřejnosti informovat, že tato zkouška se v uvedeném termínu (z organizačních důvodů) mimořádně uskuteční v prostorách Krajského soudu v Praze na adrese náměstí Kinských 5, 150 75 Praha 5 - budova „D“, zasedací místnost č. 301a ve III. patře.

S ohledem na kapacitní limity zkušební místnosti je zájemcům z řad veřejnosti doporučena registrace (pro veřejnost je vyhrazeno max. 15 míst).

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností v souvislosti s konáním uvedeného termínu zvláštní zkoušky insolvenčního správce nás neváhejte kontaktovat na e-mailu  posta@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 495.

07.02.2023

Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) informuje insolvenční správce, kterým platnost zvláštního povolení ve smyslu § 6 odst. 6 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích (dále jen „ZIS“), vyprší v průběhu roku 2023, a dosud nepodali žádost o vykonání zvláštní zkoušky (většině takových insolvenčních správců vyprší platnost zvláštního povolení do konce července 2023; poslednímu z nich pak ke dni 6. 8. 2023), že počet aktuálně vypsaných termínů zvláštní zkoušky insolvenčního správce do poloviny roku 2023, resp. do 6. 8. 2023, je konečný. Do tohoto data tedy žádné další termíny zvláštní zkoušky vypsány nebudou. Stávající termíny, tj. 21. 3. 2023, 28. 3. 2023, 12. 4. 2023 a 7. 6. 2023 (k tomu viz blíže https://insolvence.justice.cz/zkousky-insolvencnich-spravcu/) pak ministerstvo stanovilo v souladu s dikcí § 26 odst. 1 ZIS, tedy tak, aby každému z uchazečů umožnilo vykonat zvláštní zkoušku do 6 měsíců od doručení písemné žádosti.

V kontextu výše uvedeného ministerstvo apeluje na zájemce o vykonání opakované zkoušky za účelem prodloužení zvláštního povolení v roce 2023, aby s podáním žádosti o vykonání této zkoušky neotáleli, když v opačném případě jim, s ohledem na kapacitní možnosti shora uvedených termínů (na každý termín lze pozvat maximálně 4 uchazeče), již nemusí být umožněno zvláštní zkoušku v době platnosti jejich zvláštního povolení (tj. v případě většiny insolvenčních správců do konce července 2023, resp. do 6. 8. 2023 v případě posledního z nich) vykonat.

06.01.2023

Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) z vlastní úřední činnosti zjistilo, že v rámci facebookových profesních skupin (konkrétně se jedná o skupinu s názvem „Advokátní koncipienti“ a „PRÁCE BRIGÁDY V OBLASTI PRÁVA, PRÁVNÍCI, ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTI, ADVOKÁTI“) se objevují příspěvky (inzeráty), jejichž obsahem je nabídka poskytnutí 800 vypracovaných otázek písemné části zkoušky insolvenčního správce, včetně vyznačených správných odpovědí, za úplatu 15 000 Kč.

Ministerstvo celou věc prošetřilo se závěrem, že k úniku aktuálních testových otázek nedošlo. Shora nastíněné jednání (tj. jednání spočívající v prodeji vypracovaných otázek písemné části zkoušky insolvenčního správce, včetně vyznačených správných odpovědí, za úplatu) tak mohlo, v kontextu skutečností zjištěných v rámci provedeného šetření, naplnit znaky trestného činu podvodu podle § 209 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a proto se v této věci obrátilo na orgány činné v trestním řízení.

V kontextu výše uvedeného ministerstvo apeluje na uchazeče o vykonání obecné zkoušky insolvenčních správců, aby na nabídky (inzeráty) tohoto typu nikterak nereagovali. V opačném případě se mohou stát obětí podvodného jednání, neboť inzerent (s největší pravděpodobností) souborem testových otázek vůbec nedisponuje, potažmo disponuje toliko fragmentem neaktuálních (starých) testových otázek (tj. otázkami generovanými testovacím systémem před jejich rozsáhlou revizí, k níž došlo ke konci roku 2020, tedy ještě v době, kdy bylo uchazečům umožňováno fyzicky nahlédnout do vypracovaného testu v rozsahu špatně zodpovězených otázek a pořídit si jeho opis), které v současné době, právě s ohledem na předmětnou revizi testových otázek v roce 2020, pozbyly praktické využití. V neposlední řadě si ministerstvo dovoluje zdůraznit, že testovací systém aktuálně obsahuje násobně více testových otázek, než počet, který je nabízen.

14.10.2022

Ministerstvo spravedlnosti připravuje návrh nové úpravy ověřování odborné způsobilosti insolvenčních správců, kteří vykonali zvláštní zkoušku insolvenčního správce. Dosavadní institut opakované zkoušky za účelem prodloužení zvláštního povolení podle § 6 odst. 6 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, hodlá ministerstvo zrušit a nahradit jej systémem povinného vzdělávání.

Se zřetelem k tomu budou tyto zkoušky – do přijetí nové úpravy – zaměřeny k prověření praktických organizačních a aplikačních schopností uchazeče za účelem zjištění znalosti z oblastí uvedených v § 3 odst. 4 a 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, a to na základě jeho dosavadního výkonu činnosti zvláštního insolvenčního správce.  

Na organizaci „vstupní“ zvláštní zkoušky insolvenčního správce se ničeho nemění.

11.05.2022

Ministerstvo spravedlnosti informuje uchazeče, že v průběhu písemné části zkoušky insolvenčního správce jim není umožněno používat svépomocně tištěná znění právních předpisů. Uchazeči mohou i nadále používat právní informační systémy ASPI a Codexis, a taktéž tištěné verze znění právních předpisů vydané nakladatelstvími (srov. § 9 odst. 4 vyhlášky o zkouškách).

Ministerstvo spravedlnosti přistoupilo k implementaci uvedeného opatření s cílem zamezit porušování povinnosti pracovat samostatně (pouze s povolenými pomůckami) modifikací tištěných znění právních předpisů samotnými uchazeči. Důvodem tohoto postupu jsou zjištění ministerstva při kontrole tištěných právních přepisů, že uchazeči modifikovali vlastní text právního předpisu a doplňovali do něj části nepovolených pomůcek, resp. podkladů (komentáře, soudní rozhodnutí apod.).

Uvedené opatření má za cíl rovněž zajistit hladký a efektivní průběh kontroly tištěných znění právních předpisůzaměstnanci ministerstva spravedlnosti, když svépomocně tištěná znění neumožňují během (zběžné) kontroly rozeznat, zda byl jejich obsah uchazečem modifikován, či nikoliv, a to zejména pokud by chtěl uchazeč použít svépomocně tištěná znění v nikoliv zanedbatelném rozsahu.

Ministerstvo spravedlnosti proto upozorňuje uchazeče, že počínaje termínem písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 20. října 2022 budou uchazeči v průběhu zkoušky moct jako pomůcky používat (kromě kalkulátoru) pouze právní informační systémy ASPI a Codexis (které jim byly k dispozici i doposud) a tištěná znění právních předpisů vydaná nakladatelstvími (srov. § 9 odst. 4 vyhlášky o zkouškách).

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu oins@msp.justice.cz či na telefonním čísle 221 997 495.

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.