Jak zkouška probíhá?

Písemná část

Místo konání

Písemná část zkoušky insolvenčních správců se koná v Justiční akademii v Kroměříži, v budově C, v učebnách č. 113 a č. 114, ulice U Sýpek č. 3921/11 s tím, že je neveřejná.

Obsah a další náležitosti písemné části zkoušky upravuje vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců (dále jen „vyhláška“).

Zkouška

Písemná část zkoušky se koná formou testu a případové studie, přičemž trvá nejdéle 6 hodin. Nejpozději uplynutím této doby je uchazeč povinen písemnou práci odevzdat, a to i v případě, že není dokončena.

Test

Test je složen ze 70 otázek s tím, že pro jeho úspěšné absolvování je nutné správně zodpovědět alespoň 56 z nich, což je 80 %.

Případová studie

Předpokladem pro předání případové studie k hodnocení je úspěšně složení testu. Aby byl uchazeč u písemné části hodnocen stupněm uspěl, musí celkové hodnocení vypracované případové studie, určené jako aritmetický průměr hodnocení případové studie obou členů komise pro hodnocení případových studií, dosáhnout alespoň 80 %.

Přezkum

Pokud celkové hodnocení vypracované případové studie nedosáhlo alespoň 80 % a zároveň jeden člen komise pro hodnocení případových studií hodnotil vypracovanou případovou studii alespoň 80  %, bude případová studie předložena podle § 9 odst. 6 vyhlášky zkušební komisi pro zkoušky, která posoudí, zda uchazeč písemnou část zkoušky vykonal.

Výsledky písemné části zkoušky

O výsledku zkoušky jsou uchazeči informováni způsobem umožňujícím dálkový přístup na těchto internetových stránkách (§ 9 odst. 7 vyhlášky), a to nejdříve po uplynutí 1 týdne ode dne konání zkoušky (§ 9a odst. 4 vyhlášky). Uchazeč, který úspěšně vykonal písemnou část zkoušky, bude spolu s výsledkem informován také o termínu, čase a místě ústní části.

Testové otázky platné od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018
Oblast auditu
Oblast daní
Oblast obecného práva a exekucí
Oblast insolvencí

Zveřejněné testové otázky NEJSOU AKTUÁLNÍ a představují pouze příklad toho, jakým způsobem jsou testové otázky, z nichž je test generován, pokládány.

 

Doporučení k přípravě

Za účelem zajištění vyvážené písemné části zkoušky insolvenčního správce Ministerstvo spravedlnosti sleduje a pravidelně vyhodnocuje úspěšnost uchazečů v písemném testu a případové studii.

Analýza výsledků uchazečů v písemném testu ukázala, že uchazeči dlouhodobě vykazují nejnižší míru úspěšnosti v otázkách věnovaných zákonu o insolvenčních správcích a souvisejícím předpisům a občanskému, obchodnímu a pracovnímu právu. Vyšší úspěšnost pak vykazují jak v otázkách věnovaných auditu a účetnictví , tak v otázkách zaměřených na daně. Úspěšnost u otázek věnovaných daním je pak dokonce jen o něco málo nižší než u otázek z oblasti insolvenčního práva. Jako základní problém se tedy jeví nedostatečná orientace uchazečů v základním předpise, který upravuje jejich postavení, licencování a správní trestání, a obecném právu. Doporučujeme proto věnovat v rámci přípravy čas i těmto oblastem.

Analýza výsledků uchazeči vypracovaných případových studií ukázala, že uchazeči dlouhodobě vykazují nízkou míru úspěšnosti při vypracování otázek testujících schopnosti uchazečů provést základní úkony, jež jsou neodmyslitelně spjaty s výkonem činnosti insolvenčního správce (např. formulářová podání či úkony běžně prováděné insolvenčním správcem v rámci incidenčních sporů). V rámci přípravy na případovou studii, která je zaměřena na testování praktických znalostí uchazečů, se proto doporučujeme zaměřit i na tuto oblast.

Ukázky případových studií

Případová studie č. 1

Případová studie č. 2

Případová studie č. 3

Případová studie č. 4

Případová studie č. 5

Případová studie č. 6

Případová studie č. 7

Případová studie č. 8

Případová studie č. 9

Případová studie č. 10

Případová studie č. 11

Případová studie č. 12

Případová studie č. 13

Případová studie č. 14

Zveřejněné případové studie představují výběr historických případových studií a mají uchazečům pouze poskytnout představu o charakteru úkolů, které se mohou v případové studii objevit.

Ústní část

Místo konání

Ústní část zkoušky insolvenčních správců se koná v Justičním areálu Na Mičánkách, ul. 28. pluku 1533/29b, Praha 10 s tím, že je veřejná.

Zkouška

Ústní část zkoušky insolvenčních správců trvá nejdéle 2 hodiny.

Výsledky ústní části zkoušky

O výsledku zkoušky rozhodne zkušební komise na základě neveřejné porady zpravidla bezprostředně po skončení ústní části zkoušky (§ 10 odst. 5 vyhlášky).

Samostatný výkon zkoušky a její průběh

Uchazeč může v průběhu písemné části zkoušky jako pomůcky použít kalkulátor a znění právních předpisů, jiné pomůcky jsou nepřípustné (§ 9 odst. 4 vyhlášky). Uchazeč nesmí v průběhu zkoušky používat svépomocně tištěná znění právních předpisů (tj. je povoleno používat pouze právní informační systémy ASPI a Codexis, které jsou uchazečům k dispozici během celého trvání zkoušky; uchazeči si můžou ke zkoušce přinést taktéž tištěná znění právních předpisů vydaná nakladatelstvími).

Uchazeč je povinen při zkoušce pracovat samostatně. Ten uchazeč, který v průběhu zkoušky porušil svoji povinnost pracovat samostatně nebo jinak rušil průběh zkoušky, může být ze zkoušky vyloučen. Pokud byl uchazeč ze zkoušky vyloučen, hodnotí se stupněm neuspěl.

Během písemné části zkoušky je povoleno jíst a pít, uchazeči můžou rovněž navštívit toaletu.

Podjatost

Uchazeč má právo vznést námitku podjatosti k osobám členů zkušební komise nejpozději před zahájením zkoušky, přičemž o tom musí být předsedou zkušební komise poučen. Vznesená námitka podjatosti nebrání vykonání zkoušky (§ 7b odst. 2 vyhlášky).

Písemné odůvodnění námitky podjatosti je uchazeč povinen zaslat ministerstvu nejpozději do 10 dnů ode dne konání zkoušky, a to včetně uvedení člena zkušební komise, proti kterému námitka podjatosti směřuje, a důkazů, které dokládají tvrzenou podjatost. K vznesená námitce podjatosti, která nebyla řádně a včas odůvodněná, se nepřihlíží (§ 7b odst. 3 vyhlášky).

Řádně a včas odůvodněnou námitku podjatosti ministerstvo do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení posoudí a současně zašle uchazeči vyrozumění o způsobu vyřízení námitky.

Je-li námitky podjatosti důvodná, k hodnocení zkoušky se nepřihlíží a ministerstvo umožní uchazeči vykonání zkoušky v nejbližším náhradním termínu, přičemž členem zkušební komise nebude osoba, jejíž podjatost byla namítána (7b odst. 4 vyhlášky).

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.