Jak zkouška probíhá?

Písemná část

Místo konání

Písemná část zkoušky insolvenčních správců se koná v Justiční akademii v Kroměříži, v budově C, v učebnách č. 113 a č. 114, ulice Smetanova č. 3921 s tím, že je neveřejná.

Obsah a další náležitosti písemné části zkoušky upravuje vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců (dále jen „vyhláška“).

Zkouška

Písemná část zkoušky se koná formou testu a případové studie, přičemž trvá nejdéle 6 hodin. Nejpozději uplynutím této doby je uchazeč povinen písemnou práci odevzdat, a to i v případě, že není dokončena.

Test

Test je složen ze 70 otázek s tím, že pro jeho úspěšné absolvování je nutné správně zodpovědět alespoň 56 z nich, což je 80 %.

Případová studie

Předpokladem pro předání případové studie k hodnocení je úspěšně složení testu. Aby byl uchazeč u písemné části hodnocen stupněm uspěl, musí celkové hodnocení vypracované případové studie, určené jako aritmetický průměr hodnocení případové studie obou členů komise pro hodnocení případových studií, dosáhnout alespoň 80 %.

Přezkum

Pokud celkové hodnocení vypracované případové studie nedosáhlo alespoň 80 % a zároveň jeden člen komise pro hodnocení případových studií hodnotil vypracovanou případovou studii alespoň 80  %, bude případová studie předložena podle § 9 odst. 6 vyhlášky zkušební komisi pro zkoušky, která posoudí, zda uchazeč písemnou část zkoušky vykonal.

Výsledky písemné části zkoušky

O výsledku zkoušky jsou uchazeči informováni způsobem umožňujícím dálkový přístup na těchto internetových stránkách (§ 9 odst. 7 vyhlášky), a to nejpozději do 1 týdne ode dne konání zkoušky (§ 9a odst. 4 vyhlášky). Uchazeč, který úspěšně vykonal písemnou část zkoušky, bude spolu s výsledkem informován také o termínu, čase a místě ústní části.

Testové otázky platné od 1. 1. 2014

 

Oblast auditu
Oblast daní
Oblast obecného práva a exekucí
Oblast insolvencí

Zveřejněné testové otázky představují kompletní soubor otázek, ze kterých budou tvořeny jednotlivé testy pro písemnou část zkoušky insolvenčních správců.

 

ukázka testu

 

Ústní část

Místo konání

Ústní část zkoušky insolvenčních správců se koná v Justičním areálu Na Mičánkách, ul. 28. pluku 1533/29b, Praha 10 s tím, že je veřejná.

Zkouška

Ústní část zkoušky insolvenčních správců trvá nejdéle 2 hodiny.

Výsledky ústní části zkoušky

O výsledku zkoušky rozhodne zkušební komise na základě neveřejné porady zpravidla bezprostředně po skončení ústní části zkoušky (§ 10 odst. 5 vyhlášky).

Samostatný výkon zkoušky

Uchazeč může v průběhu písemné části zkoušky jako pomůcky použít kalkulátor a znění právních předpisů, jiné pomůcky jsou nepřípustné (§ 9 odst. 4 vyhlášky).

Uchazeč je povinen při zkoušce pracovat samostatně. Ten uchazeč, který v průběhu zkoušky porušil svoji povinnost pracovat samostatně nebo jinak rušil průběh zkoušky, může být ze zkoušky vyloučen. Pokud byl uchazeč ze zkoušky vyloučen, hodnotí se stupněm neuspěl.

Podjatost

Uchazeč má právo vznést námitku podjatosti k osobám členů zkušební komise nejpozději před zahájením zkoušky, přičemž o tom musí být předsedou zkušební komise poučen. Vznesená námitka podjatosti nebrání vykonání zkoušky (§ 7b odst. 2 vyhlášky).

Písemné odůvodnění námitky podjatosti je uchazeč povinen zaslat ministerstvu nejpozději do 10 dnů ode dne konání zkoušky, a to včetně uvedení člena zkušební komise, proti kterému námitka podjatosti směřuje, a důkazů, které dokládají tvrzenou podjatost. K vznesená námitce podjatosti, která nebyla řádně a včas odůvodněná, se nepřihlíží (§ 7b odst. 3 vyhlášky).

Řádně a včas odůvodněnou námitku podjatosti ministerstvo do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení posoudí a současně zašle uchazeči vyrozumění o způsobu vyřízení námitky.

Je-li námitky podjatosti důvodná, k hodnocení zkoušky se nepřihlíží a ministerstvo umožní uchazeči vykonání zkoušky v nejbližším náhradním termínu, přičemž členem zkušební komise nebude osoba, jejíž podjatost byla namítána (7b odst. 4 vyhlášky).