Aktuality

24.05.2022

Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje rozhodnutí
vydaná v rámci dohledu nad insolvenčními správci

Odbor insolvenční a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti, jakožto orgán dohledu nad výkonem činnosti insolvenčních správců podle zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, započal se zveřejňováním rozhodnutí vydaných v rámci dohledu nad insolvenčními správci prostřednictvím webové stránky https://rozhodnuti.justice.cz/MSP (Sbírka rozhodnutí). Ministerstvo tímto [...]

Celý článek
11.05.2022

Opatření ve věci tištěných verzí právních předpisů používaných u písemné části zkoušky insolvenčního správce

Ministerstvo spravedlnosti informuje uchazeče, že v průběhu písemné části zkoušky insolvenčního správce jim není umožněno používat svépomocně tištěná znění právních předpisů. Uchazeči mohou i nadále používat právní informační systémy ASPI a Codexis, a taktéž tištěné verze znění právních předpisů vydané nakladatelstvími (srov. § 9 odst. 4 vyhlášky o zkouškách). Ministerstvo spravedlnosti [...]

Celý článek
28.04.2022

Organizační opatření ve věci písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 5. 5. 2022 a sdělení ve věci omluvy ze zkoušky

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 5. 5. 2022 informovat uchazeče, že vzhledem k zásadnímu zlepšení epidemické situace byla všechna mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví omezující účast na zkouškách zrušena, a to včetně mimořádného opatření upravujícího povinnost mít po celou dobu trvání zkoušky ochranný [...]

Celý článek
30.03.2022

Náhrady pohledávek z vkladů na účtech majetkových podstat zřízených u Sberbank CZ, a.s. budou vyplaceny insolvenčním správcům i v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením

Garanční systém finančního trhu (GSFT) dne 30. 3. 2022 informoval na svých webových stránkách, že na základě stanoviska Ministerstva financí, v němž Ministerstvo financí odkázalo na právní závěry obsažené ve stanovisku Ministerstva spravedlnosti, se náhrady pohledávek z vkladů na účtech majetkových podstat zřízených u Sberbank CZ, a.s. budou vyplácet k rukám insolvenčních správců i v případě řešení [...]

Celý článek
23.03.2022

Pozastavení výplaty náhrad pohledávek z vkladů na účtech majetkových podstat zřízených u Sberbank CZ, a.s. v oddluženích

Garanční systém finančního trhu (GSFT) od 23. března 2022 pozastavil výplaty náhrad pohledávek z vkladů na účtech majetkových podstat zřízených u Sberbank CZ, a.s. pro účely insolvenčních řízení, v nichž je úpadek dlužníka řešen oddlužením. GSFT doposud v případech, kdy insolvenční správce označil při zřízení účtu majetkové podstaty jako skutečného vlastníka finančních prostředků dlužníka [...]

Celý článek
15.03.2022

Aktualizovaná informace Ministerstva spravedlnosti k tzv. účtům majetkových podstat zřízených u Sberbank CZ, a.s.

S ohledem na zahájení úkonů Českou národní bankou směrujícím k odnětí bankovní licence společnosti Sberbank CZ, a.s. si Ministerstvo spravedlnosti, odbor insolvenční a soudních znalců, dovoluje insolvenční správce informovat, že Garanční systém finančního trhu zašle všem osobám oprávněným k vyplacení náhrady informační dopis, který obsahuje informaci o výši náhrady náležející příslušné oprávněné [...]

Celý článek
12.03.2022

Informace Ministerstva spravedlnosti k tzv. účtům majetkových podstat zřízených u Sberbank CZ, a.s.

S ohledem na zahájení úkonů Českou národní bankou směrujícím k odnětí bankovní licence společnosti Sberbank CZ, a.s. si Ministerstvo spravedlnosti, odbor insolvenční a soudních znalců, dovoluje insolvenční správce informovat stran následujících právních závěrů k problematice tzv. účtů majetkových podstat, jež vzešly z konzultací s Garančním systémem finančního trhu (GSFT): Maximální [...]

Celý článek
12.03.2022

Dohledové sdělení Ministerstva spravedlnosti k výkonu činnosti insolvenčních správců v souvislosti s aktuální situací společnosti Sberbank CZ, a.s.

Ministerstvo spravedlnosti jako orgán dohledu nad činností insolvenčních správců sděluje, že: Vzhledem k zahájení úkonů Českou národní bankou směrujícím k odnětí bankovní licence společnosti Sberbank CZ, a.s., se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 250 83 325 (dále jen „Sberbank CZ, a.s.“), podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, [...]

Celý článek
02.03.2022

Organizační opatření ve věci ústní části zkoušky insolvenčního správce dne 9. 3. 2022

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním ústní části zkoušky insolvenčního správce dne 9. 3. 2022 informovat uchazeče, že v současnosti není mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví účast na zkoušce co do povinnosti prokazovat bezinfekčnost nijak omezena. Uchazeči pozvaní k ústní části zkoušky konající se dne 9. 3. 2022 tak nejsou povinni při vstupu prokazovat např. absolvování [...]

Celý článek
24.02.2022

Informace Ministerstva spravedlnosti k výpočtu splátek v oddlužení

S ohledem na přijetí zákona č. 17/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, si Ministerstvo spravedlnosti, odbor insolvenční a soudních znalců, dovoluje informovat, že na svých webových stránkách zveřejnilo aktualizovanou metodiku výpočtu splátek v oddlužení. Zákonem č. 17/2022 Sb., byl zákon o státní sociální podpoře novelizován tak, že za § 26 [...]

Celý článek
21.02.2022

Organizační opatření ve věci zvláštní zkoušky insolvenčního správce dne 28. 2. 2022

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním zvláštní zkoušky insolvenčního správce dne 28. 2. 2022 informovat uchazeče, že v současnosti platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 8. února 2022, č. j. MZDR 1518/2022-3/MIN/KAN, dovoluje účast na zkoušce bez nutnosti prokazovat bezinfekčnost. Uchazeči pozvaní ke zvláštní zkoušce [...]

Celý článek
26.02.2022

Informace Ministerstva spravedlnosti k rotačnímu systému určování insolvenčních správců

Ministerstvo spravedlnosti při své úřední činnosti zaznamenalo v uplynulém roce zvýšený počet žádostí o prověření fungování rotačního systému určování insolvenčních správců (tzv. kolečka), a to zejména s odůvodněním výrazně nižšího počtu přidělených insolvenčních řízení. Na základě těchto stížností ministerstvo přistoupilo k opakovanému prověřování fungování rotačního [...]

Celý článek
22.02.2022

Dohledové sdělení Ministerstva spravedlnosti k určení hodnoty tzv. chráněného obydlí dlužníka

Ministerstvo spravedlnosti jako orgán dohledu nad činností insolvenčních správců sděluje, že: Vzhledem k ukončení vydávání statistiky „Ceny sledovaných druhů nemovitostí“ Českým statistickým úřadem, na které je vázán výpočet hodnoty tzv. chráněného obydlí podle § 398 odst. 6 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění [...]

Celý článek
28.01.2022

Hlasování zkušební komise pro zkoušky insolvenčních správců

U zvláštních zkoušek insolvenčních správců hlasují všichni členové zkušební komise o celém průběhu zkoušky, zdůraznil Nejvyšší správní soud. Nejvyšší správní soud se ve svém rozhodnutí vyjádřil k oprávnění členů zkušební komise pro zvláštní zkoušky insolvenčních správců hodnotit celý průběh zvláštní zkoušky, jakož i hlasovat ve vztahu ke zvláštní zkoušce insolvenčního [...]

Celý článek
26.01.2022

Organizační opatření ve věci důvodů omluvy ze zvláštní zkoušky insolvenčního správce konající se dne 28. 2. 2022

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče pozvané ke zvláštní zkoušce insolvenčního správce konající se dne 28.2.2022, že s ohledem na šíření nové varianty omikron viru SARS-CoV-2, která se vykazuje schopností nejen částečného prolomení ochranného efektu očkování, ale také imunity po prodělání onemocnění, a zároveň tato varianta vykazuje zvýšenou přenosnost* a vzhledem k aktuálnímu [...]

Celý článek
26.01.2022

Organizační opatření ve věci písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 3. 2. 2022

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 3. 2. 2022 informovat uchazeče, že v současnosti platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. prosince 2021, č. j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN, dovoluje účast na zkoušce bez nutnosti prokazovat bezinfekčnost. Uchazeči pozvaní k písemné [...]

Celý článek
26.01.2022

Organizační opatření ve věci důvodů omluvy z písemné části zkoušky insolvenčního správce konající se dne 3. 2. 2022

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče pozvané k písemné části zkoušky insolvenčního správce konající se dne 3.2.2022, že s ohledem na šíření nové varianty omikron viru SARS-CoV-2, která se vykazuje schopností nejen částečného prolomení ochranného efektu očkování, ale také imunity po prodělání onemocnění, a zároveň tato varianta vykazuje zvýšenou přenosnost* a vzhledem k aktuálnímu [...]

Celý článek
04.01.2022

K plnění informační povinnosti o pojištění za kalendářní rok 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje upozornit insolvenční správce na povinnost předložit ministerstvu doklad o tom, že pojištění odpovědnosti za škodu po celou dobu výkonu funkce insolvenčního správce v předchozím kalendářním roce trvalo, a to nejpozději do 2 měsíců po uplynutí předchozího kalendářního roku (§ 14 odst. 3 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích). Pro plnění [...]

Celý článek
07.12.2021

Organizační opatření ve věci ústní části zkoušky insolvenčního správce dne 15. 12. 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním ústní části zkoušky insolvenčního správce dne 15. 12. 2021 informovat uchazeče, že usnesením vlády České republiky ze dne 25. listopadu 2021 č. 1066 o přijetí krizového opatření byly stanoveny podmínky pro konání vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě tak, že všechny osoby účastnící se zkoušky musí splňovat jednu z následujících [...]

Celý článek
29.11.2021

Organizační opatření ve věci důvodů omluvy z ústní části zkoušky insolvenčního správce konající se dne 15. 12. 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče, že vzhledem k vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády České republiky ze dne 25. listopadu 2021 č. 1065 a vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a mimořádným opatřením vlády a Ministerstva zdravotnictví bude současná situace obecně akceptována jako vážný či zvláštního zřetele hodný důvod [...]

Celý článek
01.11.2021

Organizační opatření ve věci písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 11. 11. 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 11. 11. 2021 informovat uchazeče, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 9. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN, které je účinné od 30. 9. 2021 do odvolání, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 10. 2021, č. j. MZDR [...]

Celý článek
06.10.2021

Organizační opatření ve věci ústní části zkoušky insolvenčního správce konající se dne 13. 10. 2021

V návaznosti na mimořádná opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví a s ohledem na neustále se zhoršující epidemiologickou situaci, si Ministerstvo spravedlnosti dovoluje uchazeče o vykonání zkoušky insolvenčního správce konající se dne 13. 10. 2021 a účastníky této zkoušky z řad veřejnosti důrazně požádat, aby v průběhu zkoušky [...]

Celý článek
22.09.2021

Organizační opatření ve věci zvláštní zkoušky insolvenčního správce dne 29. 9. 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním zvláštní zkoušky insolvenčního správce dne 29. 9. 2021 informovat, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 8. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN, které je účinné od 1. 9. 2021 do odvolání, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 9. 2021, č. j. MZDR [...]

Celý článek
02.09.2021

Organizační opatření ve věci písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 9. 9. 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 9. 9. 2021 informovat uchazeče, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 8. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN, které je účinné od 1. 9. 2021 do odvolání, byly stanoveny podmínky pro konání vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě tak, že všechny osoby [...]

Celý článek
16.07.2021

Dohledový benchmark ke konání osobního jednání s dlužníkem prostřednictvím videokonference

Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo na svých webových stránkách (https://insolvence.justice.cz/) pod záložkou „Insolvenční správce/Insolvenční správce/Dokumenty“, tzv. dohledový benchmark týkající se výkonu činnosti a funkce insolvenčního správce. Jedná se o metodický materiál z nově koncipované řady dohledových sdělení, která budou vyjadřovat přístup dohledového orgánu k vybraným otázkám [...]

Celý článek
02.06.2021

Aktualizované organizační opatření ve věci ústní části zkoušky insolvenčního správce dne 9. 6. 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče, že ústní část zkoušky insolvenčního správce se dne 9. 6. 2021 v budově Justičního areálu Na Míčankách konat bude.  Ministerstvo si v této souvislosti dále dovoluje informovat, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (MZdr) ze dne 28. 5. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN, které je platné od 31. 5. 2021 [...]

Celý článek
20.05.2021

Organizační opatření ve věci ústní části zkoušky insolvenčního správce dne 9. 6. 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče, že ústní část zkoušky insolvenčního správce se dne 9. 6. 2021 v budově Justičního areálu Na Míčankách konat bude. Vzhledem k současné epidemiologické situaci a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví může být současná situace akceptována jako vážný či zvláštního zřetele hodný důvod neúčasti na termínu zkoušky, a [...]

Celý článek
20.05.2021

Organizační opatření ve věci zvláštní zkoušky insolvenčního správce dne 26. 5. 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat, že zvláštní zkouška insolvenčního správce se dne 26. 5. 2021 v budově Ministerstva spravedlnosti konat bude. V návaznosti na usnesení vlády č. 471 ze dne 17. 5. 2021, kterým vláda vydala předběžný souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví (MZdr) vydat mimořádné opatření platné od 24. 5. 2021, kterým se stanovuje omezení maloobchodního [...]

Celý článek
28.04.2021

Organizační opatření ve věci písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 6. 5. 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče, že písemná část zkoušky insolvenčního správce se dne 6. 5. 2021 v budovách Justiční akademie v Kroměříži a Justičního areálu Na Míčankách konat bude. Vzhledem k současné epidemiologické situaci a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví může být současná situace akceptována jako vážný či zvláštního zřetele hodný důvod neúčasti [...]

Celý článek
16.03.2021

Informace Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k výkonu činnosti insolvenčního správce s ohledem na omezení volného pohybu

S ohledem na přijetí krizového opatření ze dne 26. 2. 2021 č. 216, ve znění později přijatých krizových opatření, jímž byl zakázán volný pohyb osob na území České republiky, tak že se zakazuje všem osobám opustit území okresu (hl. m. Prahy), v němž mají trvalý pobyt (bydliště), a vstup, pohyb a pobyt na území okresu (hl. m. Prahy), v němž tyto trvalý pobyt (bydliště) nemají (dále jen „krizové [...]

Celý článek
15.03.2021

Informace Ministerstva spravedlnosti k výkonu dohledu nad insolvenčními správci

Ministerstvo spravedlnosti při své úřední činnosti v poslední době zaznamenalo více případů, kdy insolvenční správce porušuje povinnost při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí (§ 36 odst. 1 insolvenčního zákona), a to konkrétně tak, že nevede vlastní majetek odděleně od cizího majetku, zejména majetku dlužníka, a nespravuje odděleně majetek v různých insolvenčních řízení [...]

Celý článek
05.03.2021

Informace Ministerstva spravedlnosti jako dohledového orgánu ve vztahu k výkonu činnosti insolvenčních správců s ohledem na prodloužení nouzového stavu

Ministerstvo spravedlnosti jako dohledový orgán nad činností insolvenčních správců sděluje, že: I. Vzhledem k poslednímu vývoji epidemie koronaviru neshledává naplnění materiálního znaku přestupku podle § 36b odst. 2 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, v případě, kdy ode dne 15. 2. 2021 po dobu dalšího trvání nouzového stavu [...]

Celý článek
04.03.2021

Aktualizované organizační opatření ve věci ústní části zkoušky insolvenčního správce konající se dne 10. 3. 2021

V návaznosti na mimořádná opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví a s ohledem na neustále se zhoršující epidemiologickou situaci, si Ministerstvo spravedlnosti dovoluje informovat uchazeče o vykonání zkoušky a účastníky zkoušky z řad veřejnosti, že v průběhu zkoušky bude potřeba důrazně dodržovat mimořádná protiepidemická opatření účinná v době jejího konání. Mimořádnými [...]

Celý článek
01.03.2021

Organizační opatření ve věci ústní části zkoušky insolvenčního správce konající se dne 10. 3. 2021

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 26. 2. 2021 č. 217, kterým vláda s účinností od 1. 3. 2021 povolila konání prezenčních profesních zkoušek, si Ministerstvo spravedlnosti dovoluje informovat uchazeče, že termín ústní části zkoušky insolvenčního správce se dne 10. 3. 2021 v budově Justičního areálu Na Míčánkách uskuteční. Toto mimořádné opatření omezuje počet účastníků z řad veřejnosti [...]

Celý článek
15.02.2021

Organizační opatření ve věci zvláštní zkoušky insolvenčního správce konající se dne 23. 2. 2021

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 14. 2. 2021 č. 126, kterým vláda s účinností od 15. 2. 2021 povolila konání prezenčních profesních zkoušek, si Ministerstvo spravedlnosti dovoluje informovat uchazeče, že termín zvláštní zkoušky insolvenčního správce se dne 23. 2. 2021 v budově Ministerstva spravedlnosti uskuteční. Toto mimořádné opatření omezuje počet účastníků z řad veřejnosti na 3 osoby, přičemž [...]

Celý článek
01.02.2021

Organizační opatření ve věci písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 4. 2. 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče, že písemná část zkoušky insolvenčního správce se dne 4. 2. 2021 v budovách Justiční akademie v Kroměříži konat bude. Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a mimořádným opatřením vlády a Ministerstva zdravotnictví však současná situace bude obecně akceptována jako vážný či zvláštního zřetele hodný důvod neúčasti. Dovolujeme [...]

Celý článek
08.01.2021

K plnění informační povinnosti o pojištění za kalendářní rok 2020

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje upozornit insolvenční správce na povinnost předložit ministerstvu doklad o tom, že pojištění odpovědnosti za škodu po celou dobu výkonu funkce insolvenčního správce v předchozím kalendářním roce trvalo, a to nejpozději do 2 měsíců po uplynutí předchozího kalendářního roku (§ 14 odst. 3 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích). Pro plnění informační [...]

Celý článek
06.01.2021

Upozornění pro podatele využívající PDF formuláře

Dne 1. 1. 2021 byly zveřejněny nové verze vybraných insolvenčních formulářů, které zahrnují jak obsahové změny, tak změny datové struktury formuláře (XSD). Nové formuláře budou nahrazovat uvedené formuláře: Zpráva pro oddlužení a o přezkumu (v 1.1.10) nahrazující Zpráva pro oddlužení (3-a), Zpráva o přezkumu (2-b), Záznam o jednání s dlužníkem (2-b) Seznam přihlášených pohledávek (v [...]

Celý článek
30.12.2020

Aktualizované tematické okruhy pro zvláštní zkoušku insolvenčního správce

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat všechny žadatele o vykonání zvláštní zkoušky insolvenčního správce, že od 1. 1. 2021 jsou platné aktualizované tematické okruhy pro zvláštní zkoušku insolvenčního správce. To znamená, že aktualizované tematické okruhy budou použity již na nejbližším následujícím termínu zvláštní zkoušky, který se bude konat dne 23. 2. 2021. Cílem aktualizace tematických [...]

Celý článek
23.11.2020

Aktualizované organizační opatření ve věci zkoušek insolvenčních správců (zejm. termínu zvláštní zkoušky 24. 11. 2020)

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 20. 11. 2020 č. 1201, kterým vláda s účinností od 23. 11. 2020 povolila konání prezenčních profesních zkoušek, si Ministerstvo spravedlnosti dovoluje informovat uchazeče, že termín zvláštní zkoušky insolvenčního správce se dne 24. 11. 2020 v budově Ministerstva spravedlnosti se uskuteční. Toto mimořádné opatření omezuje počet účastníků z řad [...]

Celý článek
17.11.2020

Zrušení termínu ústní části obecné zkoušky insolvenčního správce dne 18. 11. 2020

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče a veřejnost, že vzhledem k mimořádným opatřením vlády reagujícím na současnou epidemiologickou situaci byl zrušen termín ústní části obecné zkoušky plánovaný na 18. 11. 2020 a vyhlášen náhradní termín této části na den 8. 12. 2020. Současná epidemiologická opatření bohužel omezují kapacitu zkušební místnosti pro termín zkoušky [...]

Celý článek
01.11.2020

Informace Ministerstva spravedlnosti jako dohledového orgánu ve vztahu k výkonu činnosti insolvenčních správců s ohledem na prodloužení nouzového stavu

Ministerstvo spravedlnosti jako dohledový orgán nad činností insolvenčních správců sděluje, že: I. Vzhledem k poslednímu vývoji epidemie koronaviru neshledává naplnění materiálního znaku přestupku podle § 36b odst. 2 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, v případě, kdy ode dne 30. 10. 2020 po dobu dalšího trvání nouzového stavu insolvenční správce [...]

Celý článek
13.10.2020

Aktualizované organizační opatření ve věci písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 14. 10. 2020

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče, že písemná část zkoušky insolvenčního správce se dne 14. 10. 2020 v budovách Justiční akademie v Kroměříži konat bude. Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a mimořádným opatřením vlády a Ministerstva zdravotnictví však současná situace bude obecně akceptována jako vážný či zvláštního zřetele hodný důvod neúčasti. Dovolujeme [...]

Celý článek
05.10.2020

Organizační opatření ve věci zkoušek insolvenčních správců

V návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situaci se Ministerstvo spravedlnosti snaží přizpůsobit zkušební prostory požadavkům aktuálně platných mimořádných opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví tak, aby byl průběh zkoušky pro zkoušené co nejkomfortnější. Prosíme však všechny zúčastněné, aby s pochopením přijali informaci, že v průběhu zkoušky insolvenčního správce bude [...]

Celý článek
15.07.2020

Informace Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k výkonu činnosti insolvenčních správců s ohledem na ukončení nouzového stavu

V návaznosti na ukončení nouzového stavu Ministerstvo spravedlnosti obdrželo řadu dotazů stran další platnosti informace ministerstva ze dne 13. 3. 2020, č. j. MSP-11/2020-OINS-ORIO/11, týkající se výkonu činnosti insolvenčních správců za vyhlášeného nouzového stavu. Ministerstvo proto přistoupilo k vydání informace ve vztahu k výkonu činnosti insolvenčních správců s ohledem na ukončení nouzového [...]

Celý článek
28.05.2020

Zveřejněno nové stanovisko 1/2020

Dne 27. 5. 2020 vydalo Ministerstvo spravedlnosti stanovisko k přípustnosti výkonu funkce insolvenčního správce v insolvenčním řízení prostřednictvím vícero ohlášených společníků zároveň a ke změně osoby oznámeného ohlášeného společníka v průběhu insolvenčního řízení. Závěrem Ministerstva spravedlnosti je, že veřejná obchodní společnost může funkci insolvenčního správce v konkrétním [...]

Celý článek
21.05.2020

Nové termíny zkoušek insolvenčních správců

V návaznosti na skončení nouzového stavu přistoupilo Ministerstvo spravedlnosti k vyhlášení nových termínů zkoušek insolvenčních správců pro rok 2020, které představují náhradu za zrušené termíny. V záložce „Insolvenční správce/Zkoušky insolvenčních správců“ byl přidán termín písemné části obecné zkoušky na čtvrtek 16. 7. 2020 a navazující ústní části obecné zkoušky na čtvrtek [...]

Celý článek
23.03.2020

Organizační opatření ve věci zkoušek insolvenčních správců

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020 a  v rámci zamezení šíření infekce napříč regiony bylo rozhodnuto o zrušení jarních termínů zkoušek insolvenčních správců, tedy termínu písemné části 6. 5. 2020 a termínu ústní části 10. 6. 2020. O dalších opatřeních (zejm. případném vyhlášení nových termínů na rok 2020) bude rozhodnuto podle vývoje epidemiologické [...]

Celý článek
19.03.2020

Informace Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k výkonu činnosti insolvenčních správců s ohledem na vyhlášený nouzový stav

Ministerstvo spravedlnosti jako dohledový orgán nad činností insolvenčních správců sděluje, že: V rámci zamezení šíření infekce napříč regiony neshledává naplnění materiálního znaku přestupku podle § 36b odst. 2 zákona o insolvenčních správcích v případě, kdy po dobu vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020 insolvenční správce nezajišťuje svou činnost [...]

Celý článek
19.12.2019

K plnění informační povinnosti o pojištění za kalendářní rok 2019

Vzhledem ke skutečnosti, že při plnění informační povinnosti podle § 14 odst. 3 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích (dále jen „ZIS“), mají i nadále insolvenční správci v praxi problém tuto povinnost splnit, což se, mimo jiné, projevuje i zvýšeným počtem dokladů o pojištění předložených Ministerstvu spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) mimo období vymezené předmětným ustanovením, [...]

Celý článek