Aktuality

12.06.2024

Informace k pojištění odpovědnosti restrukturalizačního správce

S ohledem na dotazy související s pojištěním odpovědnosti za újmu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce restrukturalizačního správce podle zákona o preventivní restrukturalizaci (dále též pouze „pojištění odpovědnosti“), Ministerstvo spravedlnosti (dále též „ministerstvo“) tímto informuje, že: Podle § 64 odst. 1 zákona č. 284/2023 Sb., o preventivní restrukturalizaci (dále [...]

Celý článek
12.04.2024

Dohledové sdělení Ministerstva spravedlnosti k určení hodnoty tzv. chráněného obydlí dlužníka

Ministerstvo spravedlnosti jako orgán dohledu nad činností insolvenčních správců sděluje, že: Vzhledem k ukončení vydávání statistiky „Ceny sledovaných druhů nemovitostí“ Českým statistickým úřadem, na kterou je vázán výpočet hodnoty tzv. chráněného obydlí podle § 398 odst. 6 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění [...]

Celý článek
22.03.2024

Přístup do Centrálního registru zbraní pro insolvenční správce

Ministerstvu spravedlnosti se podařilo zajistit insolvenčním správcům plně funkční dálkový přístup do Centrálního registru zbraní (CRZ). Předtím, než je možné začít tento přístup využívat, je nezbytné: (I) nejprve se přihlásit k vykonávání působnosti v agendě A1901 – Insolvenční správci, v registru práv a povinností, zkráceně RPP (jak na to najdete v návodu pro přihlášení [...]

Celý článek
11.03.2024

Zvláštní zkoušky insolvenčního správce dne 11. 4. 2024

Ministerstvo spravedlnosti si v souvislosti s konáním zvláštní zkoušky insolvenčního správce dne 11. 4. 2024 dovoluje uchazeče a zájemce z řad veřejnosti informovat, že tato zkouška se v uvedeném termínu (z organizačních důvodů) mimořádně uskuteční v prostorách Krajského soudu v Praze na adrese náměstí Kinských 5, 150 75 Praha 5 - budova „D“, zasedací místnost č. 301a ve III. patře. S ohledem [...]

Celý článek
29.12.2023

Materiály pro snazší a efektivnější komunikaci insolvenčních správců s dlužníky

Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo v sekci Insolvenční správce, pod záložkou Dokumenty, materiály (letáky) zpracované v rámci projektu Skrze oddlužení společně, realizovaného neziskovými organizacemi RUBIKON Centrum, z. ú. a Institut prevence a řešení předlužení, jež mají (s cílem zvýšit podíl úspěšně dokončených oddlužení s bezproblémovým průběhem) pomoci ke snazší a efektivnější komunikaci [...]

Celý článek
28.12.2023

Dohledový benchmark k obhlídkám obydlí dlužníka insolvenčním správcem podle ust. 211 odst. 2 a 212 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona

Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo v sekci Insolvenční správce, pod záložkou Dokumenty, dohledový benchmark týkající se výkonu činnosti a funkce insolvenčního správce. Jedná se o metodický materiál vyjadřující přístup dohledového orgánu k vybraným otázkám aplikační praxe s cílem přispět k naplnění zásady předvídatelnosti správních rozhodnutí. Účelem dohledových benchmarků [...]

Celý článek
31.10.2023

Rozhodnutí NSČR týkající se paušálního přenesení povinností insolvenčního správce na osobu, která není oprávněna vykonávat funkci insolvenčního správce

Ministerstvo spravedlnosti upozorňuje na usnesení Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 30. 6. 2023, č. j. 29 NSČR 208/2022-B-271, týkající se paušálního přenesení povinností insolvenčního správce na osobu, která není oprávněna vykonávat funkci insolvenčního správce. Nejvyšší soud v daném usnesení řešil situaci, kdy insolvenční správce, který byl veřejnou obchodní společností, [...]

Celý článek
29.08.2023

Dohledový benchmark k vázanosti insolvenčního správce zákonnými předkupními právy podle ust. 284 odst. 2 insolvenčního zákona

Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo v sekci Insolvenční správce, pod záložkou Dokumenty, dohledový benchmark týkající se výkonu činnosti a funkce insolvenčního správce. Jedná se o metodický materiál vyjadřující přístup dohledového orgánu k vybraným otázkám aplikační praxe s cílem přispět k naplnění zásady předvídatelnosti správních rozhodnutí. Účelem dohledových benchmarků [...]

Celý článek
14.04.2023

Informace Ministerstva spravedlnosti k výkonu dohledu nad insolvenčními správci – oddělené vedení majetku náležícího do majetkové podstaty

Ministerstvo spravedlnosti při své úřední činnosti, přestože na tuto problematiku v minulosti opakovaně upozorňovalo a zaměřilo na ni svoji kontrolní činnost, opětovně zaznamenalo případy, kdy insolvenční správce porušuje povinnost postupovat při výkonu funkce svědomitě a s odbornou péčí (§ 36 odst. 1 insolvenčního zákona), a to konkrétně tak, že nevede vlastní majetek odděleně od cizího majetku, [...]

Celý článek
23.03.2023

Informace k prodloužení obecného povolení a k navazující výměně průkazu insolvenčního správce

S ohledem na velké množství insolvenčních správců, jejichž obecné povolení vykonávat činnost insolvenčního správce (dále jen „povolení“) je aktuálně platné do 1. 8. 2023, a s tím spojené zvýšené množství dotazů souvisejících s prodloužením povolení ve smyslu § 6 odst. 5 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích (dále jen „ZIS“), a (navazujícím) vydáním nového průkazu insolvenčního [...]

Celý článek
07.02.2023

Informace pro zájemce o vykonání opakované zkoušky za účelem prodloužení zvláštního povolení v roce 2023

Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) informuje insolvenční správce, kterým platnost zvláštního povolení ve smyslu § 6 odst. 6 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích (dále jen „ZIS“), vyprší v průběhu roku 2023, a dosud nepodali žádost o vykonání zvláštní zkoušky (většině takových insolvenčních správců vyprší platnost zvláštního povolení do konce července [...]

Celý článek
16.01.2023

Dohledové sdělení Ministerstva spravedlnosti k určení hodnoty tzv. chráněného obydlí dlužníka v insolvenčních řízeních, v nichž bylo rozhodnuto o úpadku v roce 2023

Ministerstvo spravedlnosti jako orgán dohledu nad činností insolvenčních správců sděluje, že: Vzhledem k ukončení vydávání statistiky „Ceny sledovaných druhů nemovitostí“ Českým statistickým úřadem, na které je vázán výpočet hodnoty tzv. chráněného obydlí podle § 398 odst. 6 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění [...]

Celý článek
06.01.2023

Upozornění pro uchazeče o vykonání obecné zkoušky insolvenčního správce

Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) z vlastní úřední činnosti zjistilo, že v rámci facebookových profesních skupin (konkrétně se jedná o skupinu s názvem „Advokátní koncipienti“ a „PRÁCE BRIGÁDY V OBLASTI PRÁVA, PRÁVNÍCI, ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTI, ADVOKÁTI“) se objevují příspěvky (inzeráty), jejichž obsahem je nabídka poskytnutí 800 vypracovaných otázek písemné části zkoušky [...]

Celý článek
20.12.2022

Informace ke zřizování (přeměně) datových schránek orgánu veřejné moci insolvenčním správcům

Odbor insolvenční a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti, jakožto orgán dohledu nad výkonem činnosti insolvenčních správců podle zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, si dovoluje informovat, že s účinností zákona č. 261/2021 Sb. od 1. 1. 2023 dochází, mimo jiné, ke změně zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Uvedenou novelizací [...]

Celý článek
14.11.2022

Statistické údaje k rotačním systémům určování insolvenčních správců (tzv. kolečkům) – zvláštní kolečko

Aktualitou s názvem „Informace Ministerstva spravedlnosti k rotačnímu systému určování insolvenčních správců“, zveřejněnou na těchto webových stránkách dne 26. 2. 2022 (dále jen „aktualita ze dne 26. 2. 2022“), započal odbor insolvenční a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“), za účelem zvýšení transparentnosti rotačních systémů určování insolvenčních [...]

Celý článek
08.11.2022

K neslučitelnosti výkonu funkce insolvenčního správce s výkonem (neuvolněného) člena rady obce a (neuvolněného) (místo)starosty

Dne 7. 11. 2022 zveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti sdělení k neslučitelnosti výkonu funkce insolvenčního správce s výkonem (neuvolněného) člena rady obce a (neuvolněného) (místo)starosty. Závěrem Ministerstva spravedlnosti je, že výkon funkce (neuvolněného) člena rady obce, případně (neuvolněného) (místo)starosty obce zakládá inkompatibilitu s výkonem činnosti insolvenčního správce, byť tito jsou po [...]

Celý článek
14.10.2022

Informace ke zvláštním zkouškám insolvenčních správců

Ministerstvo spravedlnosti připravuje návrh nové úpravy ověřování odborné způsobilosti insolvenčních správců, kteří vykonali zvláštní zkoušku insolvenčního správce. Dosavadní institut opakované zkoušky za účelem prodloužení zvláštního povolení podle § 6 odst. 6 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, hodlá ministerstvo zrušit a nahradit jej systémem povinného vzdělávání. Se [...]

Celý článek
22.09.2022

Evropská konference o restrukturalizaci a insolvenci (ERIC)

Ve dnech 26. až 27. září 2022 se v prostorách Kongresového centra Praha uskuteční odborná mezinárodní konference s názvem European Restructuring & Insolvency Conference (ERIC), již při příležitosti českého předsednictví v Radě EU pořádá Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Českou národní bankou a Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Témata, jako jsou pilíře evropské regulace insolvencí, [...]

Celý článek
04.08.2022

Stanovisko Ministerstva spravedlnosti a Finančního analytického úřadu k zápisu insolvenčního správce do evidence skutečných majitelů

Banka zajišťující výplatu náhrad je při provádění výplaty v postavení povinné osoby podle předpisů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a jako taková musí plnit povinnosti identifikace a kontroly klienta. Mezi tyto povinnosti patří zjištění totožnosti skutečného majitele a jeho ověření z důvěryhodných zdrojů, typicky z evidence skutečných majitelů, a to za předpokladu, že oprávněná [...]

Celý článek
24.05.2022

Ministerstvo spravedlnosti zveřejňuje rozhodnutí
vydaná v rámci dohledu nad insolvenčními správci

Odbor insolvenční a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti, jakožto orgán dohledu nad výkonem činnosti insolvenčních správců podle zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, započal se zveřejňováním rozhodnutí vydaných v rámci dohledu nad insolvenčními správci prostřednictvím webové stránky https://rozhodnuti.justice.cz/MSP (Sbírka rozhodnutí). Ministerstvo tímto [...]

Celý článek
11.05.2022

Opatření ve věci tištěných verzí právních předpisů používaných u písemné části zkoušky insolvenčního správce

Ministerstvo spravedlnosti informuje uchazeče, že v průběhu písemné části zkoušky insolvenčního správce jim není umožněno používat svépomocně tištěná znění právních předpisů. Uchazeči mohou i nadále používat právní informační systémy ASPI a Codexis, a taktéž tištěné verze znění právních předpisů vydané nakladatelstvími (srov. § 9 odst. 4 vyhlášky o zkouškách). Ministerstvo spravedlnosti [...]

Celý článek
28.04.2022

Organizační opatření ve věci písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 5. 5. 2022 a sdělení ve věci omluvy ze zkoušky

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 5. 5. 2022 informovat uchazeče, že vzhledem k zásadnímu zlepšení epidemické situace byla všechna mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví omezující účast na zkouškách zrušena, a to včetně mimořádného opatření upravujícího povinnost mít po celou dobu trvání zkoušky ochranný [...]

Celý článek
30.03.2022

Náhrady pohledávek z vkladů na účtech majetkových podstat zřízených u Sberbank CZ, a.s. budou vyplaceny insolvenčním správcům i v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením

Garanční systém finančního trhu (GSFT) dne 30. 3. 2022 informoval na svých webových stránkách, že na základě stanoviska Ministerstva financí, v němž Ministerstvo financí odkázalo na právní závěry obsažené ve stanovisku Ministerstva spravedlnosti, se náhrady pohledávek z vkladů na účtech majetkových podstat zřízených u Sberbank CZ, a.s. budou vyplácet k rukám insolvenčních správců i v případě řešení [...]

Celý článek
23.03.2022

Pozastavení výplaty náhrad pohledávek z vkladů na účtech majetkových podstat zřízených u Sberbank CZ, a.s. v oddluženích

Garanční systém finančního trhu (GSFT) od 23. března 2022 pozastavil výplaty náhrad pohledávek z vkladů na účtech majetkových podstat zřízených u Sberbank CZ, a.s. pro účely insolvenčních řízení, v nichž je úpadek dlužníka řešen oddlužením. GSFT doposud v případech, kdy insolvenční správce označil při zřízení účtu majetkové podstaty jako skutečného vlastníka finančních prostředků dlužníka [...]

Celý článek
15.03.2022

Aktualizovaná informace Ministerstva spravedlnosti k tzv. účtům majetkových podstat zřízených u Sberbank CZ, a.s.

S ohledem na zahájení úkonů Českou národní bankou směrujícím k odnětí bankovní licence společnosti Sberbank CZ, a.s. si Ministerstvo spravedlnosti, odbor insolvenční a soudních znalců, dovoluje insolvenční správce informovat, že Garanční systém finančního trhu zašle všem osobám oprávněným k vyplacení náhrady informační dopis, který obsahuje informaci o výši náhrady náležející příslušné oprávněné [...]

Celý článek
12.03.2022

Informace Ministerstva spravedlnosti k tzv. účtům majetkových podstat zřízených u Sberbank CZ, a.s.

S ohledem na zahájení úkonů Českou národní bankou směrujícím k odnětí bankovní licence společnosti Sberbank CZ, a.s. si Ministerstvo spravedlnosti, odbor insolvenční a soudních znalců, dovoluje insolvenční správce informovat stran následujících právních závěrů k problematice tzv. účtů majetkových podstat, jež vzešly z konzultací s Garančním systémem finančního trhu (GSFT): Maximální [...]

Celý článek
12.03.2022

Dohledové sdělení Ministerstva spravedlnosti k výkonu činnosti insolvenčních správců v souvislosti s aktuální situací společnosti Sberbank CZ, a.s.

Ministerstvo spravedlnosti jako orgán dohledu nad činností insolvenčních správců sděluje, že: Vzhledem k zahájení úkonů Českou národní bankou směrujícím k odnětí bankovní licence společnosti Sberbank CZ, a.s., se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 250 83 325 (dále jen „Sberbank CZ, a.s.“), podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, [...]

Celý článek
02.03.2022

Organizační opatření ve věci ústní části zkoušky insolvenčního správce dne 9. 3. 2022

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním ústní části zkoušky insolvenčního správce dne 9. 3. 2022 informovat uchazeče, že v současnosti není mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví účast na zkoušce co do povinnosti prokazovat bezinfekčnost nijak omezena. Uchazeči pozvaní k ústní části zkoušky konající se dne 9. 3. 2022 tak nejsou povinni při vstupu prokazovat např. absolvování [...]

Celý článek
24.02.2022

Informace Ministerstva spravedlnosti k výpočtu splátek v oddlužení

S ohledem na přijetí zákona č. 17/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, si Ministerstvo spravedlnosti, odbor insolvenční a soudních znalců, dovoluje informovat, že na svých webových stránkách zveřejnilo aktualizovanou metodiku výpočtu splátek v oddlužení. Zákonem č. 17/2022 Sb., byl zákon o státní sociální podpoře novelizován tak, že za § 26 [...]

Celý článek
21.02.2022

Organizační opatření ve věci zvláštní zkoušky insolvenčního správce dne 28. 2. 2022

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním zvláštní zkoušky insolvenčního správce dne 28. 2. 2022 informovat uchazeče, že v současnosti platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 8. února 2022, č. j. MZDR 1518/2022-3/MIN/KAN, dovoluje účast na zkoušce bez nutnosti prokazovat bezinfekčnost. Uchazeči pozvaní ke zvláštní zkoušce [...]

Celý článek
26.02.2022

Informace Ministerstva spravedlnosti k rotačnímu systému určování insolvenčních správců

Ministerstvo spravedlnosti při své úřední činnosti zaznamenalo v uplynulém roce zvýšený počet žádostí o prověření fungování rotačního systému určování insolvenčních správců (tzv. kolečka), a to zejména s odůvodněním výrazně nižšího počtu přidělených insolvenčních řízení. Na základě těchto stížností ministerstvo přistoupilo k opakovanému prověřování fungování rotačního [...]

Celý článek
22.02.2022

Dohledové sdělení Ministerstva spravedlnosti k určení hodnoty tzv. chráněného obydlí dlužníka

Ministerstvo spravedlnosti jako orgán dohledu nad činností insolvenčních správců sděluje, že: Vzhledem k ukončení vydávání statistiky „Ceny sledovaných druhů nemovitostí“ Českým statistickým úřadem, na které je vázán výpočet hodnoty tzv. chráněného obydlí podle § 398 odst. 6 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění [...]

Celý článek
28.01.2022

Hlasování zkušební komise pro zkoušky insolvenčních správců

U zvláštních zkoušek insolvenčních správců hlasují všichni členové zkušební komise o celém průběhu zkoušky, zdůraznil Nejvyšší správní soud. Nejvyšší správní soud se ve svém rozhodnutí vyjádřil k oprávnění členů zkušební komise pro zvláštní zkoušky insolvenčních správců hodnotit celý průběh zvláštní zkoušky, jakož i hlasovat ve vztahu ke zvláštní zkoušce insolvenčního [...]

Celý článek
26.01.2022

Organizační opatření ve věci důvodů omluvy ze zvláštní zkoušky insolvenčního správce konající se dne 28. 2. 2022

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče pozvané ke zvláštní zkoušce insolvenčního správce konající se dne 28.2.2022, že s ohledem na šíření nové varianty omikron viru SARS-CoV-2, která se vykazuje schopností nejen částečného prolomení ochranného efektu očkování, ale také imunity po prodělání onemocnění, a zároveň tato varianta vykazuje zvýšenou přenosnost* a vzhledem k aktuálnímu [...]

Celý článek
26.01.2022

Organizační opatření ve věci písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 3. 2. 2022

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 3. 2. 2022 informovat uchazeče, že v současnosti platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. prosince 2021, č. j. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN, dovoluje účast na zkoušce bez nutnosti prokazovat bezinfekčnost. Uchazeči pozvaní k písemné [...]

Celý článek
26.01.2022

Organizační opatření ve věci důvodů omluvy z písemné části zkoušky insolvenčního správce konající se dne 3. 2. 2022

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče pozvané k písemné části zkoušky insolvenčního správce konající se dne 3.2.2022, že s ohledem na šíření nové varianty omikron viru SARS-CoV-2, která se vykazuje schopností nejen částečného prolomení ochranného efektu očkování, ale také imunity po prodělání onemocnění, a zároveň tato varianta vykazuje zvýšenou přenosnost* a vzhledem k aktuálnímu [...]

Celý článek
04.01.2022

K plnění informační povinnosti o pojištění za kalendářní rok 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje upozornit insolvenční správce na povinnost předložit ministerstvu doklad o tom, že pojištění odpovědnosti za škodu po celou dobu výkonu funkce insolvenčního správce v předchozím kalendářním roce trvalo, a to nejpozději do 2 měsíců po uplynutí předchozího kalendářního roku (§ 14 odst. 3 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích). Pro plnění [...]

Celý článek
07.12.2021

Organizační opatření ve věci ústní části zkoušky insolvenčního správce dne 15. 12. 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním ústní části zkoušky insolvenčního správce dne 15. 12. 2021 informovat uchazeče, že usnesením vlády České republiky ze dne 25. listopadu 2021 č. 1066 o přijetí krizového opatření byly stanoveny podmínky pro konání vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě tak, že všechny osoby účastnící se zkoušky musí splňovat jednu z následujících [...]

Celý článek
29.11.2021

Organizační opatření ve věci důvodů omluvy z ústní části zkoušky insolvenčního správce konající se dne 15. 12. 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče, že vzhledem k vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády České republiky ze dne 25. listopadu 2021 č. 1065 a vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a mimořádným opatřením vlády a Ministerstva zdravotnictví bude současná situace obecně akceptována jako vážný či zvláštního zřetele hodný důvod [...]

Celý článek
01.11.2021

Organizační opatření ve věci písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 11. 11. 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 11. 11. 2021 informovat uchazeče, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 9. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN, které je účinné od 30. 9. 2021 do odvolání, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 10. 2021, č. j. MZDR [...]

Celý článek
06.10.2021

Organizační opatření ve věci ústní části zkoušky insolvenčního správce konající se dne 13. 10. 2021

V návaznosti na mimořádná opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví a s ohledem na neustále se zhoršující epidemiologickou situaci, si Ministerstvo spravedlnosti dovoluje uchazeče o vykonání zkoušky insolvenčního správce konající se dne 13. 10. 2021 a účastníky této zkoušky z řad veřejnosti důrazně požádat, aby v průběhu zkoušky [...]

Celý článek
22.09.2021

Organizační opatření ve věci zvláštní zkoušky insolvenčního správce dne 29. 9. 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním zvláštní zkoušky insolvenčního správce dne 29. 9. 2021 informovat, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 8. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN, které je účinné od 1. 9. 2021 do odvolání, ve znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 9. 2021, č. j. MZDR [...]

Celý článek
02.09.2021

Organizační opatření ve věci písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 9. 9. 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje v souvislosti s konáním písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 9. 9. 2021 informovat uchazeče, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. 8. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-23/MIN/KAN, které je účinné od 1. 9. 2021 do odvolání, byly stanoveny podmínky pro konání vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě tak, že všechny osoby [...]

Celý článek
16.07.2021

Dohledový benchmark ke konání osobního jednání s dlužníkem prostřednictvím videokonference

Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo na svých webových stránkách (https://insolvence.justice.cz/) pod záložkou „Insolvenční správce/Insolvenční správce/Dokumenty“, tzv. dohledový benchmark týkající se výkonu činnosti a funkce insolvenčního správce. Jedná se o metodický materiál z nově koncipované řady dohledových sdělení, která budou vyjadřovat přístup dohledového orgánu k vybraným otázkám [...]

Celý článek
02.06.2021

Aktualizované organizační opatření ve věci ústní části zkoušky insolvenčního správce dne 9. 6. 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče, že ústní část zkoušky insolvenčního správce se dne 9. 6. 2021 v budově Justičního areálu Na Míčankách konat bude.  Ministerstvo si v této souvislosti dále dovoluje informovat, že mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (MZdr) ze dne 28. 5. 2021, č. j. MZDR 14601/2021-16/MIN/KAN, které je platné od 31. 5. 2021 [...]

Celý článek
20.05.2021

Organizační opatření ve věci ústní části zkoušky insolvenčního správce dne 9. 6. 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče, že ústní část zkoušky insolvenčního správce se dne 9. 6. 2021 v budově Justičního areálu Na Míčankách konat bude. Vzhledem k současné epidemiologické situaci a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví může být současná situace akceptována jako vážný či zvláštního zřetele hodný důvod neúčasti na termínu zkoušky, a [...]

Celý článek
20.05.2021

Organizační opatření ve věci zvláštní zkoušky insolvenčního správce dne 26. 5. 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat, že zvláštní zkouška insolvenčního správce se dne 26. 5. 2021 v budově Ministerstva spravedlnosti konat bude. V návaznosti na usnesení vlády č. 471 ze dne 17. 5. 2021, kterým vláda vydala předběžný souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví (MZdr) vydat mimořádné opatření platné od 24. 5. 2021, kterým se stanovuje omezení maloobchodního [...]

Celý článek
28.04.2021

Organizační opatření ve věci písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 6. 5. 2021

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče, že písemná část zkoušky insolvenčního správce se dne 6. 5. 2021 v budovách Justiční akademie v Kroměříži a Justičního areálu Na Míčankách konat bude. Vzhledem k současné epidemiologické situaci a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví může být současná situace akceptována jako vážný či zvláštního zřetele hodný důvod neúčasti [...]

Celý článek
16.03.2021

Informace Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k výkonu činnosti insolvenčního správce s ohledem na omezení volného pohybu

S ohledem na přijetí krizového opatření ze dne 26. 2. 2021 č. 216, ve znění později přijatých krizových opatření, jímž byl zakázán volný pohyb osob na území České republiky, tak že se zakazuje všem osobám opustit území okresu (hl. m. Prahy), v němž mají trvalý pobyt (bydliště), a vstup, pohyb a pobyt na území okresu (hl. m. Prahy), v němž tyto trvalý pobyt (bydliště) nemají (dále jen „krizové [...]

Celý článek

Pomohla vám tato stránka?

Ano
Ne
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.