Aktuality

13.10.2020

Aktualizované organizační opatření ve věci písemné části zkoušky insolvenčního správce dne 14. 10. 2020

Ministerstvo spravedlnosti si dovoluje informovat uchazeče, že písemná část zkoušky insolvenčního správce se dne 14. 10. 2020 v budovách Justiční akademie v Kroměříži konat bude. Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a mimořádným opatřením vlády a Ministerstva zdravotnictví však současná situace bude obecně akceptována jako vážný či zvláštního zřetele hodný důvod neúčasti. Dovolujeme [...]

Celý článek
05.10.2020

Organizační opatření ve věci zkoušek insolvenčních správců

V návaznosti na aktuální vývoj epidemiologické situaci se Ministerstvo spravedlnosti snaží přizpůsobit zkušební prostory požadavkům aktuálně platných mimořádných opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví tak, aby byl průběh zkoušky pro zkoušené co nejkomfortnější. Prosíme však všechny zúčastněné, aby s pochopením přijali informaci, že v průběhu zkoušky insolvenčního správce bude [...]

Celý článek
15.07.2020

Informace Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k výkonu činnosti insolvenčních správců s ohledem na ukončení nouzového stavu

V návaznosti na ukončení nouzového stavu Ministerstvo spravedlnosti obdrželo řadu dotazů stran další platnosti informace ministerstva ze dne 13. 3. 2020, č. j. MSP-11/2020-OINS-ORIO/11, týkající se výkonu činnosti insolvenčních správců za vyhlášeného nouzového stavu. Ministerstvo proto přistoupilo k vydání informace ve vztahu k výkonu činnosti insolvenčních správců s ohledem na ukončení nouzového [...]

Celý článek
28.05.2020

Zveřejněno nové stanovisko 1/2020

Dne 27. 5. 2020 vydalo Ministerstvo spravedlnosti stanovisko k přípustnosti výkonu funkce insolvenčního správce v insolvenčním řízení prostřednictvím vícero ohlášených společníků zároveň a ke změně osoby oznámeného ohlášeného společníka v průběhu insolvenčního řízení. Závěrem Ministerstva spravedlnosti je, že veřejná obchodní společnost může funkci insolvenčního správce v konkrétním [...]

Celý článek
21.05.2020

Nové termíny zkoušek insolvenčních správců

V návaznosti na skončení nouzového stavu přistoupilo Ministerstvo spravedlnosti k vyhlášení nových termínů zkoušek insolvenčních správců pro rok 2020, které představují náhradu za zrušené termíny. V záložce „Insolvenční správce/Zkoušky insolvenčních správců“ byl přidán termín písemné části obecné zkoušky na čtvrtek 16. 7. 2020 a navazující ústní části obecné zkoušky na čtvrtek [...]

Celý článek
23.03.2020

Organizační opatření ve věci zkoušek insolvenčních správců

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020 a  v rámci zamezení šíření infekce napříč regiony bylo rozhodnuto o zrušení jarních termínů zkoušek insolvenčních správců, tedy termínu písemné části 6. 5. 2020 a termínu ústní části 10. 6. 2020. O dalších opatřeních (zejm. případném vyhlášení nových termínů na rok 2020) bude rozhodnuto podle vývoje epidemiologické [...]

Celý článek
19.03.2020

Informace Ministerstva spravedlnosti ve vztahu k výkonu činnosti insolvenčních správců s ohledem na vyhlášený nouzový stav

Ministerstvo spravedlnosti jako dohledový orgán nad činností insolvenčních správců sděluje, že: V rámci zamezení šíření infekce napříč regiony neshledává naplnění materiálního znaku přestupku podle § 36b odst. 2 zákona o insolvenčních správcích v případě, kdy po dobu vyhlášení nouzového stavu usnesením vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020 insolvenční správce nezajišťuje svou činnost [...]

Celý článek
19.12.2019

K plnění informační povinnosti o pojištění za kalendářní rok 2019

Vzhledem ke skutečnosti, že při plnění informační povinnosti podle § 14 odst. 3 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích (dále jen „ZIS“), mají i nadále insolvenční správci v praxi problém tuto povinnost splnit, což se, mimo jiné, projevuje i zvýšeným počtem dokladů o pojištění předložených Ministerstvu spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) mimo období vymezené předmětným ustanovením, [...]

Celý článek
20.09.2019

Řádné fungování rotačního systému (kolečka)

Na Ministerstvo spravedlnosti se opakovaně obrací insolvenční správci s žádostí o prověření rotačního systému (tzv. kolečka), prostřednictvím něhož jsou jim přidělována insolvenční řízení, neboť mají za to, že jsou přeskakovaní či opomíjení, důsledkem čehož mají méně insolvenční řízení, než jim náleží. Na základě těchto žádostí Ministerstvo spravedlnosti opětovně přistoupilo k prověření [...]

Celý článek
02.07.2020

Pomocné materiály k nařízení vlády o chráněném obydlí pro rok 2019

Vláda České republiky na své schůzi dne 22. července 2019 schválila nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení, vyhlášené pod č. 189/2019 Sb. Toto nařízení vlády je prováděcím právním předpisem především k § 398 odst. 6 insolvenčního zákona. Ministerstvo spravedlnosti pro potřeby subjektů insolvenčního řízení nyní jako pomocné materiály [...]

Celý článek
02.08.2019

Nařízení vlády o chráněném obydlí

Dne 31. 7. 2019 bylo ve Sbírce zákonů publikováno očekávané nařízení vlády ze dne 22. 7. 2019 o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení (tzv. nařízení o chráněném obydlí), které nabylo účinnosti dne 1. 8. 2019. Toto nařízení představuje prováděcí předpis předvídaný v § 398 odst. 6 insolvenčního zákona. Text nařízení (příslušnou částku Sbírky zákonů), [...]

Celý článek
03.06.2019

Výzva k zaslání fotografie pro průkaz insolvenčního správce

Na základě novely zákona o insolvenčních správcích účinné od 1. 6. 2019 bude Ministerstvo spravedlnosti všem insolvenčním správcům vydávat identifikační průkaz insolvenčního správce. Všem insolvenčním správcům byla proto v minulých dnech do datových schránek expedována výzva k zaslání potřebné fotografie v elektronické podobě. Fotografii zasílejte prosím do datové schránky Ministerstva spravedlnosti [...]

Celý článek
25.06.2019

Poznatky z dohledové činnosti Ministerstva spravedlnosti

Vzhledem k četným dotazům ze strany insolvenčních správců si Ministerstvo spravedlnosti dovoluje zveřejnit vybrané statistické údaje z oblasti dohledu. 1. Nejčastěji porušované povinnosti stanovené insolvenčním zákonem Postupovat svědomitě a s odbornou péčí [§ 36 odst. 1 InsZ] – insolvenční správci nemají náležité znalosti o všech povinnostech, které jim ukládá insolvenční zákon, a neseznamují [...]

Celý článek
16.05.2019

Vyhláška č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce

Dne 16. 5. 2019 byla ve Sbírce zákonů publikována očekávaná vyhláška o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce, která nabyde účinnosti dne 1. 6. 2019. Touto vyhláškou byla zrušena vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně (v úplném znění). V [...]

Celý článek
16.05.2019

Realizace předávání elektronických spisů po zesnulém insolvenčním správci Ing. Svobodném

Ministerstvo spravedlnosti převzalo dne 17. 4. 2019 listinnou podobu insolvenčních spisů po zesnulém insolvenčním správci Ing. Františku Svobodném, které byly postoupeny příslušným insolvenčním soudům (Krajský soud v Českých Budějovicích, Krajský soud v Plzni, Městský soud v Praze, Krajský soud v Praze a Krajský soud v Hradci Králové), z jejichž strany budou tyto v rámci jednotlivých insolvenčních řízení [...]

Celý článek
25.10.2018

Výzva k používání nejaktuálnějších verzí elektronických formulářů

V návaznosti na podněty obdržené od insolvenčních správců a insolvenčních soudů ve věci ztráty dat z elektronických formulářů Ministerstvo spravedlnosti dotčené subjekty informuje, že podání činěná insolvenčními správci na elektronických formulářích je nutno soudu zasílat vždy na jejich aktuálně zveřejněné verzi, přičemž k vyplnění a podání na soud je možno využívat pouze originální [...]

Celý článek
02.08.2018

Nová funkce portálu (notifikace o novinkách)

V rámci portálu insolvence.justice.cz byla zprovozněna možnost zaregistrovat se k odběru novinek na něm zveřejňovaných. K odběru novinek je možné se přihlásit prostřednictvím ikony ve tvaru zvonečku situované  v pravém horním rohu. Po odsouhlasení Zásad ochrany osobních údajů dojde k zaregistrování zadané e-mailové adresy a k zasílání všech novinek zveřejněných na portálu. Registraci k odběru [...]

Celý článek
18.07.2018

Informace stran prodloužení (obecného) povolení

Insolvenčním správcům, kterým vzniklo povolení před 1. 8. 2013, toto povolení zanikne ex lege dne 1. 8. 2018, nepožádají-li do tohoto data o jeho prodloužení podle § 6 odst. 5 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích. Vzor žádosti o prodloužení povolení podle § 6 odst. 5 zákona o insolvenčních správcích k dispozici není. Insolvenční správce za tímto účelem pošle žádost, ve které je uvedeno, [...]

Celý článek
25.05.2018

Konstantní stanovisko ministerstva ke sdíleným provozovnám

Společnost Insolvence 2008, a. s., dne 10. 4. 2018 reagovala na svých webových stránkách http://www.insolvencnizona.cz/aktuality/misto-kde-kvetou-insolvence/ na novinový článek publikovaný v Lidových novinách dne 9. 4. 2018 „Místo, kde kvetou insolvence“. Ministerstvo spravedlnosti, jakožto příslušný orgán dohledu nad činností insolvenčních správců včetně jejich provozoven, si dovoluje upozornit, že vyjádření [...]

Celý článek
25.05.2018

Realizace předávání elektronických spisů po zesnulém insolvenčním správci Ing. Divišovi

Ministerstvo spravedlnosti převzalo dne 19. 3. 2018 listinnou podobu insolvenčních spisů po zesnulém insolvenčním správci Ing. Antonínu Divišovi, které byly dne 23. 3. 2018 postoupeny příslušnému insolvenčnímu soudu (Krajský soud v Plzni), z jehož strany budou tyto v rámci jednotlivých insolvenčních řízení předány nově ustanoveným insolvenčním správcům (se žádostí o vydání konkrétního spisu je [...]

Celý článek
06.03.2018

Vyhláška v legislativním procesu

Dne 19. 2. 2018 byla do elektronické knihovny legislativního procesu (eKLEP, dostupná z https://apps.odok.cz/veklep)vložen návrh vyhlášky o personálním a materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce a výkonu činnosti na provozovně. Termín pro uplatnění připomínek končí dne 12. 3. 2018. Návrh přebírá osvědčené požadavky a standardy vztahující se k materiálnímu a personálnímu [...]

Celý článek
02.03.2018

Vyloučení volby kompenzačního opatření

Dne 1. 3. 2018 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 24/2018 Sb., o určení kompenzačního opatření ukládaného uchazeči pro regulovanou činnost insolvenčního správce (dále jen „nařízení“). Nařízení určuje, že v případě insolvenčních správců se vylučuje možnost volby kompenzačního opatření podle § 10 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních [...]

Celý článek
16.02.2018

Zveřejněno nové Sdělení 2/2018

Ministerstvo spravedlnosti dne 12. 2. 2018 zveřejnilo nové Sdělení 2/2018 k plnění informační povinnosti podle § 14 odst. 3 zákona o insolvenčních správcích, které doplňuje Sdělení 1/2018 týkající se plnění informační povinnosti podle § 14 odst. 3 zákona o insolvenčních správcích pro případ, kdy insolvenční správce má, resp. po určitou část roku měl, pozastaveno právo vykonávat činnost insolvenčního [...]

Celý článek
26.01.2018

Nový web Ministerstva spravedlnosti

Vítejte na stránkách věnovaných insolvencím. Ministerstvo spravedlnosti je bude využívat jako primární informační kanál směrem k insolvenčním správcům, ale nejen k nim. Všechny podstatné a aktuální informace zde od nynějška naleznou i dlužníci, akreditované osoby, zájemci o vykonání zkoušky, zájemci o vydání povolení insolvenčního správce či získání akreditace anebo hostující insolvenční správci. Insolvenční [...]

Celý článek